Projektlärande

Idélampan

I den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig.


LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Kursstart i november 2019!

Kursbeskrivning

Kursen lyfter fram hur projektlärande syns i läroplansgrunderna och granskar hur projektlärande kan planeras och utvecklas.  Färdigt material, den lokala miljön och näringslivet som stöd för projektlärande granskas. Kursen betonar undersökande arbetssätt som ett sätt att utveckla de lärandes engagemang och förbereda dem för vuxenlivet. Kursen begrundar hur projektlärande kan bedömas och bedömningens roll i lärandes kunskapsutveckling.

Målgrupp

Småbarnspedagoger, förskolelärare, klasslärare och ämneslärare i grundskola och på andra stadie

Kursens mål

Kursens målsättning är att ge dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers och studerandes matematiklärande genom projekthelheter. Avsikten är också att lära av andra kursdeltagares erfarenheter.  Du uppmuntras därför att dela med dig av dina tankar, planer och erfarenheter i kursens diskussionsfora.

OMFATTNING och FÖRVERKLIGANDE

2 sp (totalt 2 x 27 h = 54 h studier)

Kursen är nätbaserad med två närstudietillfällen. Kursen består av följande moment:

> Nätbaserat instuderingsmaterial (max 18 h).
> Två närstudiedagar (2 x 3 h)
> Planering och genomförande av ett projekt i egna klasser samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken (30 h).

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

ORTER, TIDTABELL & ANMÄLAN
Förberedelser inför kursen
Ansvarig för kursen

Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa
lektor i matematik, fysik och kemi


Alla rättigheter förbehålles.