Frågor och svar

På den här sidan hittar du svar på frågor om vad LUMATIKKA+-utbildningen är, vad den har för målgrupp, hur kurser kan avläggas på Digicampus-portalen och hur det uppdaterade projektet har ändrats.

LUMATIKKA+-utbildningen och dess målgrupp

Vad är LUMATIKKA?

LUMATIKKA+ är en fräsch och uppdaterad version av den tidigare fortbildningshelheten om undervisning och lärande i matematik – LUMATIKKA –, som genomfördes och vann en hel del beröm under åren 2018–2022. Själva ordet LUMATIKKA är en kombination av den finska förkortningen LUMA (luonnontieteet ja matematiikka – ’naturvetenskaper och matematik’) och ordet matikka (’matematik, matte’). Namnet i sig ger redan en fingervisning om vad fortbildningsprogrammet, som genomförs av LUMA-center Finland-nätverket och finansieras av Utbildningsstyrelsen, går ut på. Plustecknet (+) i slutet av namnet signalerar att det är fråga om ett reviderad version av det tidigare utbildningsprogrammet, som delvis hade en annan struktur och ett annat innehåll.

Det nya, reviderade LUMATIKKA+-distansutbildningsprogrammet består av tre delar: (1) en gemensam utbildningsdel för lärare och pedagoger på alla utbildningsstadier, (2) en stadiespecifik utbildningsdel och (3) en valfri utbildningsdel, som ger en inblick i matematikens specialdidaktik. Utbildningen riktar sig till lärare i småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. Vid sidan av själva utbildningen ordnas också enskilda närstudieträffar på finska och webbinarier på svenska.

Hur skiljer sig LUMATIKKA+- från LUMATIKKA-utbildningen?

LUMATIKKA+-fortbildningen har fokus inte bara på utveckling av breda grundläggande matematiska färdigheter utan också på specialpedagogik och mångsidig bedömning. Det har gjorts ändringar i fortbildningsprogrammet utifrån det perspektivet och innehållet i programmet har uppdaterats. Det har också gjorts ändringar i programmets omfång, vilket också gjort det lättare för deltagarna att avlägga det. Den bakomliggande tanken har varit varit att tillmötesgå lärare som väljer att studera vid sidan av sitt vanliga undervisningsarbete. Det finns en hel del kvar av materialet från det tidigare LUMATIKKA-fortbildningsprogrammet, som varit av hög kvalitet, och därför är kurserna mest givande för dem som inte tidigare deltagit i kurserna inom LUMATIKKA-programmet. Det är dock möjligt att delta i det nya programmet även om man redan tidigare varit med på LUMATIKKA-kurser.

Också i fråga om studiepoäng finns det en skillnad mellan LUMATIKKA och LUMATIKKA+. LUMATIKKA-kurserna ingick ända till slutet av projektperioden i utbudet av valfria kurser vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Därför var det möjligt att avgiftsfritt låta LUMATIKKA-kurser registreras i universitetets studieregister. För LUMATIKKA+-kurserna i Digicampus-portalen är det dock INTE möjligt att få studiepoäng, och därför kan avlagda kurser inte heller inkluderas som en del av studierna vid en högskola. Det beror på finansieringsvillkor, som finansiären Utbildningsstyrelsen ställt för utbildningen. Vissa motsvarande LUMATIKKA-kurser, som ingått i det tidigare fortbildningsprogrammet, kan dock sedan 2023 inkluderas i examensstudier vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi (läs mer under rubriken ”Kan jag få ett kursintyg över eller studiepoäng för LUMATIKKA-kurserna efter år 2022?”).

Vem kan delta i utbildningen?

Den primära målgruppen för utbildningen är lärare i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, klasslärare och ämneslärare i matematik samt speciallärare, såväl i den grundläggande utbildningen som gymnasie- och yrkesutbildningen. Allra mest givande är kurserna för dem som inte tidigare varit med på kurserna inom LUMATIKKA-fortbildningen, eftersom kurserna delvis har samma innehåll som i det tidigare utbildningsprogrammet. Det är emellertid möjligt också för ”gamla bekanta” att delta i LUMATIKKA+-kurserna. Man kan delta i LUMATIKKA+-nätkurserna, endast i närstudiedagarna eller båda.

Vill man avlägga någon av våra nätkurser eller delta i närstudieträffarna är det bra att observera att de i enlighet med Utbildningsstyrelsens finansieringsvillkor riktar sig till sådan undervisande personal som utvecklar sin kompetens vid sidan av sitt arbete. Det innebär att övriga intresserade dessvärre inte kan avlägga de praktiskt orienterade delarna av utbildningen eller delta i närstudieträffarna som organiseras av oss. Teoridelarna av kurserna kan emellertid vara till nytta även för andra som undervisar i matematik eller exempelvis för studerande som riktat in sig på det pedagogiska området. Teoridelarna på våra nätkurser är öppna för alla intresserade, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att bekanta sig med materialet som producerats inom ramen för projektet. Det är också möjligt att ladda ner ett intyg över att man tagit del av kursernas teoridelar.

Om du är studerande kan det vara bra att veta att examensstuderandena vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi erbjuds LUMATIKKA-utbildningar, som ger studiepoäng som kan registreras i universitetens studieregister. LUMATIKKA-kurserna vid Helsingfors universitet kan också avläggas mot en kursavgift inom universitetets Öpuled. Kurserna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi ordnas emellertid på universitetens egna kursplattformar. För kurserna i Digicampus-portalen, som administreras av LUMA-center Finland-nätverket, går det INTE att få studiepoäng och kursprestationerna kan inte heller tillgodoräknas som en del av högskolestudier. Läs mer via den här länken: Tidigare LUMATIKKA-kurser.

Är kurserna avgiftsbelagda?

Våra kurser är avgiftsfria. LUMATIKKA+-projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen, och i enlighet med reglerna som gäller understöd från Utbildningsstyrelsen ska våra nätkurser och närstudieträffar vara fritt och avgiftsfritt tillgängliga.

Vad slags uppgifter ingår det i kurserna?

LUMATIKKA+-kurserna genomförs i enlighet med ett ungefärligt kursschema i form av distansstudier på kursplattformen Digicampus. Kursupplägget består av den teorifokuserade kursdelen teoriexpert och den mer praktiskt orienterade kursdelen undervisningsutvecklare.

Teoridelen går till stor del ut på att kursdeltagarna tar del av olika experters texter och videor och gör tillhörande interaktiva uppgifter. Teoridelen på varje kurs avslutas med ett teoritest, som efter ett godkänt resultat berättigar till ett teoriintyg, som man också kan ladda ner.

I den mer praktiskt orienterade kursdelen undervisningsutvecklare är målet att kursdeltagarna utvecklar sin egen undervisning genom inlärning i arbete. Vår önskan är att deltagarna i den här kursdelen implementerar det de lärt sig och kommit till insikt om i sin egen undervisning. Därför ingår det ett undervisningsexperiment eller två som ska genomföras i en undervisningsgrupp. Kursdeltagarna har således i uppgift att planera, genomföra och reflektera över ett (eller flera) undervisningsexperiment. Alla uppgifter i utbildningen har skapats utifrån idén om att de ska stödja ditt eget undervisningsarbete genom att vara i linje med läroplanerna eller planen för småbarnspedagogik. De ska alltså inte innebära någon extra belastning i en redan hektisk vardag.

Utöver närkurserna ordnas vi också enskilda närstudieträffar på finska och webbinarier på svenska. Närstudieträffarna och webbinarierna innehåller bland annat expertanföranden, diskussioner samt aktiviteter för deltagarna. Ifall det i några av träffarna eller webbinarierna ingår förhandsuppgifter, informeras deltagarna om dessa i samband med anmälan.

Kan jag helt slumpmässigt välja ut intressanta kurser inom programmet och avlägga dem när jag vill?

Du kan avlägga antingen hela utbildningsprogrammet eller välja ut enskilda kurser utifrån dina intressen och behov. De kurser du väljer att gå får du avlägga i en sådan takt och i en sådan ordning som du själv vill, och du kan också ta dig an flera kurser samtidigt. Det rekommenderas emellertid att kurserna avläggs i samma ordning som utbildningsdelarna: (1) den gemensamma utbildningsdelen för lärare och pedagoger på alla utbildningsstadier, (2) den stadiespecifika utbildningsdelen och till sist (3) den valfria utbildningsdelen, som ger en inblick i matematikens specialdidaktik.

Du kan avlägga kurserna i sin helhet flexibelt i din takt innanför pågående kursomgångar. Våra kursomgångar är vårterminen 2024, höstterminen 2024 och vårterminen 2025. De mer exakta tiderna för när en kursomgång inleds och avslutas ges närmare varje kursstart på sidan Nätstudiekurser.

Det finns en kort paus mellan alla kursomgångar, och det är under pauserna vi skapar nya kurssidor inför en ny kursomgång. Teoridelen på varje kurs kan emellertid avläggas också före en ny kursstart på kurssidorna för föregående kursomgång. Efter att en ny kursomgång har inletts är det också möjligt att gå med i deltagargruppen Påbyggnadsstudent. Den deltagargruppen lämpar sig för dem som under en tidigare kursomgång avlagt teoridelen av en kurs och som under en pågående kursomgång har för avsikt att slutföra kursen, även de praktiskt orienterade delarna.

Hur anmäler jag mig till en nätkurs eller en närstudieträff?

Nätkurserna kräver ingen separat förhandsanmälan. Deltagarna registrerar sig på kurserna genom självregistrering. Instruktionerna för det hittar du längre ner på sidan under rubriken ”Hur registrerar jag mig på LUMATIKKA+-kurser på Digicampus?”.

Närstudieträffarna och webbinarierna kräver däremot en förhandsanmälan i LYYTI-systemet. När nya träffar eller webbinarier planeras lägger vi ut anmälningslänken på vår webbplats.

Jag vill inte avlägga en kurs. Kommer jag åt enskilda delar av materialet?

Målet med LUMATIKKA+ -kurserna är att ge stöd för arbete och professionell utveckling, och med tanke på det kan du själv välja i vilken form du tar del av kurserna. Man kan logga in på kursportalen också bara för att hämta material och inspiration för det egna undervisningsarbetet. En del av materialet som producerats inom ramen för det tidigare projektomgången finns tillgängligt också i Biblioteket för öppna lärresurser och i form av spellistor på projektets Youtube-kanal. Läs mer om var du kan få tag på vårt kursmaterial via den här länken: Tidigare kursmaterial.

Kan jag få ett intyg över en avlagd LUMATIKKA+-nätkurs eller en närstudieträff som jag har deltagit i?

På kurssidan för varje LUMATIKKA+-nätkurs är det möjligt att ladda ner ett intyg över 1) en avlagd teoridel och 2) en slutförd kurs. Hela kurser kan avläggas av personer som under kursomgången har ett aktivt anställningsförhållande som lärare.

Till dem som deltagit i närstudieträffar som vi ordnat inom ramen för projektet skickar vi ett separat intyg per e-post. Man kan inte få ett intyg över sitt deltagande i ett webbinarium.

Därutöver kan de som avlagt hela programmet (10 studiepoäng) anhålla om ett helhetsintyg genom att skicka e-post till adressen info@lumatikka.luma.fi. Observera att inte längre, dvs. under LUMATIKKA+-projektperioden, är möjligt att få avlagda kursprestationer och således studiepoäng registrerade i högskolors studieregister eller att få ett intyg för en ansökan om vuxenutbildningsstöd. Detta beror på att utbildningen i enlighet med Utbildningsstyrelsens finansieringsvillkor ska riktas till undervisande personal som under projektperioden har ett aktivt anställningsförhållande.

Vem kan jag kontakta om jag undrar över något?

Vid allmänna frågor som berör utbildningsprogrammet eller vid tekniska problem kan man ta kontakt per e-post på adressen info@lumatikka.luma.fi. Vid frågor som berör en enskild kurs ska man ta kontakt med den kursansvariga. Kontaktuppgifterna till de kursansvariga hittar du på kurssidorna och på sidan för kontaktuppgifter på den här webbplatsen samt i introduktionstexterna på varje kurssida i Digicampus-portalen.

Digicampus-portalen

LUMATIKKA i Digicampus

Vad är Digicampus? Varför ska jag studera på distans över nätet?

Nätstudierna inom LUMATIKKA+-programmet avläggs i kursportalen Digicampus. Digicampus är flera högskolors gemensamma kursportal, som innehåller inte bara högskolornas egna kurser utan också deras gemensamma och MOOC-kurser som är öppna för alla. Förkortningen MOOC står för orden massive open online course, som på svenska betyder storskalig, öppen och nätbaserad kurs.

Nätbaserade studier garanterar att utbildningen är jämlikt tillgänglig för alla lärare i Finland, oberoende av vilken kommun de bor eller arbetar i. Vi vill erbjuda utbildningsmöjligheter också åt dem som inte arbetar i närheten av en universitetsstad eller som inte har en arbetsgivare som enkelt kan anställa vikarierar för de ordinarie medarbetarnas studieledigheter. Tack vare de nätbaserade studierna kan kursdeltagarna studera precis då det bäst passar dem själva och i den takt som de själva önskar. Man kan också när som helst återkomma till kurserna eller kursmaterialet, om det behövs.

Vilka tekniska förutsättningar kräver de nätbaserade studierna?

De nätbaserade studierna förutsätter inte andra färdigheter än ditt dagliga arbete på din arbetsplats: du behöver en dator med internetuppkoppling och möjlighet att spela upp ljud. Därutöver förutsätter kursmaterialet och -övningarna att du har möjlighet att ladda ner och läsa PDF-filer. Det kan vara lite mer utmanande att studera på Digicampus-portalen på en mobilenhet av något slag än på en stationär eller bärbar dator, men det är också möjligt.

Närmare information om de tekniska förutsättningarna kan du läsa nedare. På ingångssidan till varje kurs finns också en video med instruktioner för hur man navigerar på själva kursplattformen.

Du behöver ha:

1. tillgång till en dator och en internetuppkoppling

OBS! Vi rekommenderar att du gör din första inloggning på en stationär eller en bärbar dator (inte på en mobilenhet av något slag). I övrigt fungerar den Moodle-baserade portalen relativt smidigt även på mobilenheter, som smarttelefoner och surfplattor. Portalen kan också användas med hjälp av mobilappen Moodle Mobile. Appen kopplas till rätt Moodle-plattform genom att ange webbadressen till Digicampus, dvs. digicampus.fi, i första rutan när appen öppnas. Därefter kan du koppla ihop appen med din egen användarprofil på Digicampus. Det kan dock hända att mobilappen inte fungerar helt utan problem – och därför kan det till exempel på smarttelefoner vara bättre logga in på Digicampus i en webbläsare.

2. möjlighet att ladda ner och läsa PDF-filer på din dator eller mobilenhet.

I studierna har du nytta av:

3. högtalare eller hörlurar, när du tittar på videor. Alla videor är emellertid textade, vilket gör det enkelt att ta del av innehållet i dem också utan ljud

4. möjlighet att använda ett textredigeringsprogram och ett presentationsprogram (till exempel Powerpoint eller Google slides) eller att ta foton (till exempel med egen smarttelefon).

Hur loggar jag in på Digicampus?

Gå in på webbplatsen digicampus.fi och klicka på Logga in längst upp till höger. (Längst upp på sidan kan du också vid behov ändra språket på sidan.) Du kan logga in på Digicampus med hjälp av högskolornas gemensamma HAKA-inloggning, med ditt Google-konto eller genom att skapa ett eget Digicampus-användarnamn. Om det är första gången du loggar in på Digicampus, ska du välja någon av dessa tre inloggningsmetoder. Om du däremot någon gång tidigare har varit inne på Digicampus, kan du använda samma användarnamn för inloggning som du använde då. Utan att logga in kommer du inte åt LUMATIKKA+-kurserna.

När du loggar in med HAKA-användarnamn och -lösenord ska du klicka på Logga in med HAKA-konto, leta fram din egen organisation i rullgardinsmenyn och till sist klicka på Välj. Efter första inloggningen kan du även i fortsättningen använda dig av HAKA-inloggningen, och Digicampus kan också spara ditt val av organisation, om du tillåter det.

När du loggar in med ditt Google-konto, ska du först klicka på knappen med Google-loggan och sedan följa instruktionerna på skärmen och alltså logga in med ditt Google-användarnamn. Efter första inloggningen får du ett e-postmeddelande, där du blir ombedd att bekräfta din e-postadress. Bekräfta e-postadressen genom att klicka på länken i meddelandet. Om du inte får något e-postmeddelande, ska du kontrollera skräppostmappen eller ta kontakt med administratören på adressen support@digicampus.fi. Efter första inloggningen kan du logga in med ditt Google-konto som vanligt.

Det går också att logga in genom att först skapa ett Digicampus-användarnamn. Klicka i så fall på Skapa konto. Efter att du har godkänt plattformens användarvillkor (längst ner på sidan), ska du fylla i användarformuläret. Efter att du till sist har klickat på Skapa mitt nya konto längst ner på sidan får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och klicka på länken i det. Om du inte får något e-postmeddelande, ska du kontrollera skräppostmappen eller ta kontakt med administratören på adressen support@digicampus.fi. Slutför inloggningen för att komma in på Digicampus. Efter första inloggningen kan du logga in genom att välja inloggningsalternativet Manual login och genom att då ange ditt eget användarnamn och lösenord.

Vad ska jag göra om jag inte får ett bekräftelsemeddelande om ett nytt användarnamn som jag har skapat?

Det kan hända att meddelandet landat i din skräppostmapp, om e-posttjänsten du använder har en stark brandvägg. Om du inte får någon bekräftelse ska du kontrollera skräppostmappen eller ta kontakt med sidadministratören på adressen support@digicampus.fi.

Hur registrerar jag mig på kurser på Digicampus?

På kurserna tillämpas manuell registrering. Du kan registrera dig på vilken som helst LUMATIKKA+-kurs: 1) via en direkt länk (efter inloggning), 2) genom att söka efter kursnamnet med sökfunktionen på Digicampus eller 3) via kurskatalogen på Digicampus.

Direkta länkar till kurserna på Digicampus hittar du på kurssidan på den här webbplatsen (i menyn Nätstudiekurser ovan). På Digicampus-portalen söker du efter en specifik kurs genom att skriva kursens namn (eller början på namnet) i sökrutan med texten Sök kurser längst upp till höger och genom att klicka på förstoringsglassymbolen intill. Därutöver hittar du kurserna i Digicampus kurskatalog i kategorin Öppna kurser / MOOC och i underkategorin Undervisning och pedagogik och LUMA-keskus Suomi. Den direkta länken till Digicampus-portalen finns här.

Efter att du har klickat på kursnamnet i katalogen kommer du till sidan Registreringsalternativ. Klicka därefter på Registrera mig under rubriken Självregistrering längst när på sidan. Nu har du registrerat dig på kursen! Fyll därefter i formuläret för bakgrundsinformation, som du hittar på ingångssidan för varje kurs. Du får tillgång till kursmaterialet endast genom att fylla in formuläret.

Du behöver registrera dig på kursen endast en gång. Därefter hittar du dina egna kurser på Digicampus på sidan Översikt.

Jag valde fel deltagarprofil på kurssidan. Hur kan jag ändra på min deltagarprofil?

Om du till exempel vill ändra din deltagarprofil så att du inte bara avlägger teoridelen utan också den praktiskt orienterade delen (undervisningsutvecklare) av en kurs, ska du vara i kontakt med utbildningsadministrationen per e-post på adressen info@lumatikka.luma.fi. Då kan vi göra profiländringen åt dig.

Jag deltar i en kurs tillsammans med en kollega. Måste alla registrera sig på kursplattformen?

Man får mycket mer utav utbildningen om man har möjlighet till tanke- och idéutbyte med en kollega! Därför rekommenderar vi också att deltagarna inte bara pluggar på egen hand utan också bollar idéer och reflekterar över undervisningsexperimenten som de har genomfört med någon annan. Alla som tar del av studiematerialet på Digicampus behöver inte nödvändigtvis registrera sig, men endast de som är registrerade användare kan i slutet av kursen få ett intyg i sitt eget namn. På Digicampus-portalen får kursdeltagarna automatiskt tillgång till ett intyg, när de har gjort alla obligatoriska kursuppgifter. Man kan få separata intyg över avlagd teoridel och slutförd kurs. På intyget står namnet till den personen som har registrerat sig på kursen.

Därför rekommenderar vi att alla som från er skola eller annan enhet deltar i kurserna skapar var sitt användarnamn och lösenord och registrerar sig som deltagare på portalen. På så sätt har alla också tillgång till allt kursmaterial. Trots det kan ni givetvis tillsammans ta fram idéer för och också genomföra gemensamma undervisningsexperiment och göra reflektionsuppgifter. Då ska ni dock vid uppgiftsinlämning nämna att experimentet har planerats i samarbete med N.N.

Hur kan jag avregistrera mig från en kurs på Digicampus?

Du kan avregistrera dig helt och hållet från en kurs genom att klicka på Mer på kursens ingångssida under kursnamnet. I menyn som öppnas ska du sedan välja alternativet Avregistrera mig från kursen. Därefter får du se en ruta som ber dig bekräfta avregistreringen. Klicka på Fortsätt. Nu har du avregistrerat dig från kursen!

Ifall du har slutfört kursen kan det vara bra att avregistrera sig först efter att du har gjort alla uppgifter som krävs för godkänd kursprestation och efter att du har laddat ner och sparat ditt kursintyg.

Tidigare LUMATIKKA-programmet


Hur kan jag dra nytta av LUMATIKKA-materialet?

En stor del av LUMATIKKA-materialet finns tillgängligt i form av materialsamlingar i Biblioteket för öppna lärresurser (på adressen aoe.fi). Där hittar du materialet till exempel genom att skriva LUMATIKKA i sökrutan. Projektets omfattande videobibliotek finns också kvar på vår Youtube-kanal på adressen youtube.com/@lumatikka. Allt öppet tillgängligt material på både aoe.fi och Youtube har försetts med licensen CC BY-SA 4.0. Läs om våra kursmaterial som finns fritt tillgängliga utanför kursplattformarna i fliken Tidigare kursmaterial ovan.

Allt material från de gamla kurserna finns emellertid också tillgängligt på Digicampus-portalen. På DigiCampus har kurserna omvandlats till självstudiekurser. Alla kurser med ordet LUMATIKKA i sitt namn går att hitta via sökfunktionen på Digicampus eller i kurskatalogen i underkategorin Undervisning och pedagogik i kategorin Öppna kurser / MOOC och LUMA-keskus Suomi. Här är också en direktlänk till kursutbudet på Digicampus.

Nästan allt material som producerats inom LUMATIKKA-projektet har försetts med licensen CC BY-SA 4.0 (Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell). Licensen innebär att materialet får kopieras, spridas och omarbetas utifrån egna behov. Ifall det är någon annan licens som gäller för en viss del av materialet har det nämnts särskilt i anslutning till materialet på kursportalen.

Kan jag få ett kursintyg över eller studiepoäng för LUMATIKKA-kurserna efter år 2022?

Det var möjligt att ladda ner kursintyg över slutförda LUMATIKKA-kurser ända till slutet av år 2022. LUMATIKKA-kurserna ingick dessutom i kursutbudet för valfria kurser vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ända till slutet av projektperioden. Då kunde kursdeltagarna avgiftsfritt anhålla om att få sina studieprestationer registrerade i studieregistret. Efter 2022 kan dock möjligheten att få studiepoäng för eller intyg över slutförda LUMATIKKA-kurser INTE längre garanteras. Om du under projektperioden har blivit utan ett kursintyg ska du vara i kontakt på adressen info@lumatikka.luma.fi och vid frågor om studiepoäng med Helsingfors universitets öppna universitet på adressen avoinyo-info@helsinki.fi.

Observera att en del LUMATIKKA-kurser kan också fr.o.m. år 2023 avläggas av examensstuderande vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Examensstuderandena vid dessa två universitet erbjuds alltså fortsatt möjlighet till LUMATIKKA-utbildning, vilket gör att de också kan få studiepoäng för sina studieprestationer. LUMATIKKA-kurserna vid Helsingfors universitet kan också mot kursavgift avläggas via Öppna universitetet. Kurserna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi ordnas emellertid på universitetens egna, slutna kursplattformar. För kurserna som administreras av LUMA-center Finland-nätverket på Digicampus-portalen kan deltagarna däremot INTE få studiepoäng, och dessa studier kan inte heller tillgodoräknas som en del av högskolestudier. Läs närmare om temat i fliken Tidigare LUMATIKKA-kurser ovan.

Top