Tidigare LUMATIKKA-kurser

Nätkurser

Nätkurser som baserar sig på LUMATIKKA-fortbildningsprogrammet (2018–2022) är fortfarande avgiftsfritt tillgängliga för självstudier i DigiCampus-portalen. Kurserna i portalen utgör också som material- och idébanker utan att de behöver avläggas. I dessa tidigare kurser ingår inte längre någon handledning.

Programmet består av tre delar, som är (1) den för alla lärare gemensamma delen, (2) den utbildningsstadiespecifika delen samt (3) den valfria delen som ger en inblick i matematikens specialdidaktik. Det svenskspråkiga programmet består av 9 kurser, det finskspråkiga av 12.

LUMATIKKA-ohjelma / LUMATIKKA-programmet 1. Aloita tästä/Börja här: LUMATIKKA 1: Yhteinen kurssi / Gemensam kurs - Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle / På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet 2. Valitse itsellesin sopivin / Välj den som passar dig bäst: LUMATIKKA 2: Opetusastekohtaiset kurssit / Årskursspecifika kurser - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti / Matematik inom småbarnspedagogik och förskola - med barnet i centrum! - Luokkien 1-6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1-6 - Luokkien 7-9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7-9 - Lukiomatematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi - Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti 3. Valitse mieleiset / Välj de som intresserar dig: LUMATIKKA 3: Erityisdidaktiikan valinnaiskurssit / Valfria kurser i specialdidaktik - Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen / Matematik i rörelse - Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa / Programmering - Ymmärrystä ongelmanratkaisuun / Att förstå problemlösning - Algoritmisen ajattelun kehittäminen - Matematiikka ja taide - Matematik som verktyg i naturvetenskap - Projektlärande / Ks. Projektioppiminen LUMA-aineissa (LUMA-keskus Suomi)

Kurserna inom det tidigare LUMATIKKA-programmet är tillgängliga i DigiCampus-portalen via den här länken. För att få tillgång till kurserna behöver du logga in på kursportalen. Närmare information om vad kurserna innehåller och hur du kan avlägga dem hittar på de själva kurssidorna.

Examensstudier

Tack vare samarbetet med lärarutbildningar, som uppstod under projektperioden 2020–2022, var det möjligt att få LUMATIKKA-kurser tillgodoräknade i studieregistren vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Detta samarbete har resulterat i att en del LUMATIKKA-kurser har, med några små ändringar, kunnat inkluderas i studieprogrammen vid pedagogiska fakulteterna vid dessa två universitet. Examensstuderandena vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi har alltså även i fortsättningen möjlighet att avlägga LUMATIKKA-kurser och att få sina studieprestationer registrerade som en del av sin examen. LUMATIKKA-kurserna vid Helsingfors universitet kan avläggas också mot en kursavgift via Öppna universitetet.

Observera att kurserna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi erbjuds på universitetens egna, slutna lärplattformar. För LUMATIKKA+ -kurserna på DigiCampus, som administreras av LUMA-center Finland-nätverket, är det INTE möjligt att få studiepoäng, och kursprestationerna kan inte heller längre registreras som en del av en högskoleexamen. LUMA-center Finland besvarar inga frågor som berör examensstudierna, utan alla förfrågningar som berör dem ska riktas till ansvarspersonerna vid de högskolor som erbjuder LUMATIKKA-kurser åt sina studerande. Detta gäller också anhållanden om vuxenutbildningsstöd.

LUMATIKKA-studierna vid Helsingfors universitet

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet erbjuder fem LUMATIKKA-kurser inom ramen för kandidatprogrammet och flerformsstudierna i pedagogik. Dessa fem kurser kan inkluderas i valfria studier i form av en studiehelhet i matematik på 15 studiepoäng. Kurserna erbjuds både på finska och på svenska.

Helsingors universitet / Pedagogiska fakulteten -logo (en orange låga)

Enligt studieplanen vid Helsingfors universitet lämpar sig studieavsnittet för personal inom småbarnspedagogik och annan undervisande personal samt för personer som intresserar sig för undervisning och lärande i matematik. Vi rekommenderar att flera personer från samma arbetsplats avlägger studieavsnittet samtidigt. Pedagogikstuderande bör speciellt observera att det i kursen ingår ett undervisningsexperiment som ska genomföras i en barn- eller elevgrupp och att varje studerande själv är ansvarig för att hitta en lämplig undervisningsgrupp att genomföra experimentet i.

Kurserna (à 5 sp) som erbjuds på svenska är:

  • På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet
  • Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum!
  • Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6
  • Matematik genom konst och rörelse
  • Projektlärande och problemlösningsförmåga i matematikundervisningen

De motsvarande finska kurserna hittar du på vår finska webbplats (klicka på Suomeksi i menyn ovan).

LUMATIKKA-kursen vid Åbo Akademi

Åbo Akademi erbjuder LUMATIKKA-kursen Matematik inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (5 sp) åt kandidatstuderande och flerformsstuderande i pedagogik. Examensstuderande kan inkludera kursen i sin examen. Undervisningsspråket på kursen är svenska.

Top