Nätstudiekurser

Välkommen till LUMATIKKA+ -programmets nätkurser, som finnas tillgängliga i DigiCampus-portalen! Via länkarna nedan hittar du närmare information om:

  1. utbildningsprogrammets struktur
  2. schemana och upplägget på våra nätkurser för olika målgrupper
  3. Digicampus-portalen och kursregistreringen där.

Utbildningsprogrammets struktur och innehåll

LUMATIKKA+ -utbildningsprogrammet består av tre delar: (1) den för alla lärare gemensamma delen, (2) den stadiespecifika delen och (3) den valfria delen, som ger en inblick i matematikens specialdidaktik.

Du kan avlägga hela studiestigen (10 sp) över nätet. Du får studera i din egen takt och ta flera kurser samtidigt eller efter varandra i den ordningsföljd som passar dig. Vi rekommenderar emellertid att deltagarna följer studieschemat med de tre delarna  1 ➝ 2 ➝ 3. Om du vill kan du också välja ut enskilda kurser som intresserar dig utan att avlägga hela utbildningshelheten.

Två av kurserna inom utbildningsprogrammet erbjuds på svenska: Helhetsskapande matematikundervisning och LUMATIKKA+ 1: Matematisk modellering – ett specialpedagogiskt perspektiv fr.o.m. hösten 2024. Observera att du också kan välja kurser bland de finskspråkiga kurserna! Du kan bekanta dig närmare med det finskspråkiga kursutbudet via vår finska webbplats.

LUMATIKKA+ -programmet:

Börja här: LUMATIKKA+ 1 Gemensam kurs 3 sp. Matematiikan erityispedagogiikkaa läpi koulutusrajojen / Matematisk modellering - ett specialpedagogiskt perspektiv.

Välj den som passar dig bäst: LUMATIKKA+ 2 Årskursspesifika kurser (på finska) á  sp. Varhaiskasvatus ja esiopetus, Perusopetuksen luokat 1-6 tai perusopetuksen luokat 7-9 ja toisen asteen koulutus.

Välj de som intresserar dig: LUMATIKKA+ 3 Valfria kurser i specialdidaktik. Eheyttävää matematiikan opetusta / Helhetsskapande matematikundervisning, Tietotekniikkaa ja ohjelmointia osana matematiikan opetusta (på finska) tai Opitaan matematiikkaa tutkien (på finska).

Genom att klicka på de gula informationsrutorna nedan hittar du varje programdel och kurserna de innehåller. Klicka sedan på kursnamnen för att läsa mer om kurserna. Där hittar du också länkarna som tar dig till de kursspecifika sidorna.

1. Börja här

Kursen:

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskolundervisning, grundskoleundervisning, utbildning på andra stadiet

Kursspråk: finska (på hösten 2024 påbörjas kursen Matematisk modellering – ett specialpedagogiskt perspektiv)

Läs mera: till kurssidan (på finska, senare också på svenska)

2. Välj den som passar dig bäst

Kurser:

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskolundervisning

Kursspråk: finska

Läs mera: till kurssidan (på finska)

Målgrupp: grundskoleundervisning, klasserna 1–6

Kursspråk: finska

Läs mera: till kurssidan (på finska)

Målgrupp: grundskoleundervisning, klasserna 7–9 och utbildning på andra stadiet

Kursspråk: finska

Läs mera: till kurssidan (på finska)

3. Välj de som intresserar dig

Kurser:

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskolundervisning, grundskoleundervisning, utbildning på andra stadiet

Kursspråk: svenska, finska på kursen Eheyttävää matematiikan opetusta

Läs mera: till kurssidan

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskolundervisning, grundskoleundervisning, utbildning på andra stadiet

Kursspråk: finska

Läs mera: till kurssidan (på finska)

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskolundervisning, grundskoleundervisning, utbildning på andra stadiet

Kursspråk: finska

Läs mera: till kurssidan (på finska)

Schemana och upplägget för olika målgrupper

Höstens 2024 LUMATIKKA+ -termin påbörjas 2.9 och avslutas 1.12.2024. För att få ut så mycket som möjligt av kollegiala diskussioner och andra kursprestationer rekommenderar vi att du håller dig till det gemensamma, men flexibla, kursschemat. Om du av en eller annan orsak inte kan följa det rekommenderade kursschemat, kan du avlägga kursen i egen takt – men du ska ändå se till att kursuppgifterna är inlämnade senast 1.12.2024. Teoridelen på varje kurs kan emellertid avläggas också före en ny kursstart på kurssidorna för föregående kursomgång. 

Kursupplägget består av den teorifokuserade kursdelen teoriexpert och den mer praktiskt orienterade kursdelen undervisningsutvecklare. Teoridelen går till stor del ut på att kursdeltagarna tar del av olika experters texter och videor och gör tillhörande interaktiva uppgifter. Teoridelen på varje kurs avslutas med ett teoritest, som efter ett godkänt resultat berättigar till ett teoriintyg, som man också kan ladda ner.

I den mer praktiskt orienterade kursdelen undervisningsutvecklare är målet att kursdeltagarna utvecklar sin egen undervisning genom inlärning i arbete. Därför ingår det ett undervisningsexperiment eller två som ska genomföras i en undervisningsgrupp. Kursdeltagarna har således i uppgift att planera, genomföra och reflektera över ett (eller flera) undervisningsexperiment. Alla uppgifter i utbildningen har skapats utifrån idén om att de ska stödja ditt eget undervisningsarbete genom att vara i linje med läroplanerna eller planen för småbarnspedagogik. De ska alltså inte innebära någon extra belastning i en redan hektisk vardag. Det är bra att observera att i enlighet med Utbildningsstyrelsens finansieringsvillkor hela kurser kan avläggas av personer som under kursomgången har ett aktivt anställningsförhållande som lärare. På kurssidan är det också möjligt att ladda ner ett intyg över en slutförd kurs.

Allra mest givande är kurserna för dem som inte tidigare varit med på kurserna inom LUMATIKKA-fortbildningen, eftersom kurserna delvis har samma innehåll som i det tidigare utbildningsprogrammet. Det är emellertid möjligt också för "gamla bekanta" att delta i LUMATIKKA+-kurserna. Målet med LUMATIKKA+-kurserna är att ge stöd för arbete och professionell utveckling, och med tanke på det kan du själv välja i vilken form du tar del av kurserna. Man kan logga in på kursportalen också bara för att hämta material och inspiration för det egna undervisningsarbetet.

De som har som avlagt hela programmet (10 studiepoäng) kan anhålla om ett helhetsintyg genom att skicka e-post till adressen info@lumatikka.luma.fi. Observera att det är inte möjligt att få avlagda kursprestationer och således studiepoäng registrerade i högskolors studieregister eller att få ett intyg för en ansökan om vuxenutbildningsstöd.

Att studera i Digicampus-portalen

Det mest konkreta i LUMATIKKA+ är helheten av avgiftsfria nätkurser som går att hitta i flera högskolors gemensamma Digicampus-portal. Här nedan kan du läsa närmare om hur du loggar in på LUMATIKKA+-kurserna.

Ingångssidan till LUMATIKKA+ -fortbildningsprogrammet i Digicampus-portalen och sökvägen, som du kan följa för att hitta alla kurser inom programmet.

Inloggning på Digicampus och LUMATIKKA+-kurserna

  1. Gå in på adressen digicampus.fi och klicka på Logga in längst upp på sidan till höger. Du kan logga in på Digicampus med högskolornas HAKA-inloggning, med ett Google-konto eller genom att skapa ett separat användarnamn för Digicampus. Om du ska logga in på Digicampus för första gången, ska du välja någon av dessa tre inloggningsmetoderna. Närmare instruktioner för hur du registrerar dig på Digicampus hittar du på portalens stödsidor via den här länken (på finska). Om du redan tidigare har deltagit i någon annan kurs i Digicampus-portalen, kan du använda dig av samma användarnamn och lösenord som vid din första inloggning. Utan inloggning går det inte att komma åt LUMATIKKA+-kurserna i portalen.
  2. Du kan registrera dig på den LUMATIKKA+-kurs som du är intresserad av via en direkt länk till kurssidan (kräver inloggning), genom att söka efter kurserna med Digicampus sökfunktion eller genom att skriva in kursens namn i rutan Sök kurser högst upp på sidan (klicka till sist på förstoringsglassymbolen). Du hittar kurserna också i Digicampus kurskatalog i kategorin Undervisning och pedagogik och LUMA-keskus Suomi under Öppna kurser / MOOC. Den direkta länken till Digicampus-portalen finns här.
  3. På kurserna tillämpas självregistrering. När du öppnar en LUMATIKKA+ -kurs genom att klicka på kursens namn kommer du till registreringssidan. Klicka sedan på Registrera mig på kursen under rubriken Självregistrering.
  4. Fyll i bakgrundsenkäten för att öppna kursen. Utbildningsstyrelsen finansierar kursen och kräver att deltagarna fyller i bakgrundsenkäten för rapporteringssyften. När du har fyllt i bakgrundsinformationen får du åtkomst till kursens innehåll – välkommen! Du behöver registrera dig endast en gång på varje kurs; i fortsättningen hittar du kurserna som du har registrerat dig till på Digicampus ingångssida under Kursöversikt eller under Mina kurser i navigeringsmenyn till vänster på ingångssidan.

Top