LUMATIKKA genom tiderna

LUMATIKKA 2018–2022

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram om undervisning och lärande i matematik, som erbjöds första gången år 2018. Det avgiftsfria, riksomfattande programmet var ett samarbetsprojekt mellan åtta universitet och yrkeshögskolor. Ett stort antal sakkunniga utvecklade utbildningshelheten utgående från de senaste forskningsrönen och läroplanerna samt från erfarenheter av undervisningsarbetet i praktiken. Samarbetet gav upphov till en mycket omfattande och högklassig materialsamling på både svenska och finska för personalen inom det pedagogiska området. Med hjälp av materialet erbjöds det åt all personal inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning, som jobbar med matematik, en möjlighet till kompetensutveckling.

Till att börja med garanterade Utbildningsstyrelsen finansieringen för projektets nätkurser och närstudieträffar till år 2019. Bilderna nedan visar hur det såg ut på våra närstudieträffar, som gick ut på att kombinera matematik med konst och att ge verktyg för undersökande lärande.

Etualalla kaksi ihmistä rakentamassa origameja valkoisesta paperista. Pöydällä taidemateriaaleja ja taustalla toisia ihmisiä luokkatilassa.
Opettajia istumassa pöytien äärellä ja keskustelemassa keskenään, lähipäivässä syksyllä 2018.

Tack vare fortsatt finansiering kunde verksamheten och handledningen på nätkurserna fortsätta ända till slutet av år 2022. Innehållet i och aktiviteterna på nätkurserna vidareutvecklades och finslipades under projektets gång utgående från både deltagarnas erfarenheter och utbildarnas egna förbättringsförslag. Målgruppen för programmet utvidgades år 2020 till att omfatta även lärarutbildningen i och med att kurser inom programmet kunde inkluderas i universitetsutbildningen för lärarstuderande.

Utbildningsprogrammet bestod av tre delar, varav den första var gemensam för alla deltagare, den andra utbildningsstadiespecifik och den tredje valfri, bestående av olika former av matematikens specialdidaktik. Tack vare samarbetet med fortbildningsprogrammet Flexibel matematik (Flexma) och Math & arts-studierna vid Aalto-universitetet var det möjligt att inkludera kurser från dessa program i den valfria utbildningsdelen. När programmet var som mest omfattande bestod det sammanlagt av ungefär tjugo kurser, varav det var möjligt att sammanställa en utbildningshelhet på 15 studiepoäng eller välja ut enskilda kurser. Deltagarna kunde avlägga nätkurserna flexibelt i sin egen takt.

Översikten nedan ger en beskrivning av så gott som alla kurser som erbjöds inom programmet under åren 2018–2022. De årskursspecifika kurserna för årskurserna 1–2 och 3–6 slogs dock senare ihop, och av kurserna som på olika sätt berörde integrationen mellan matematik och konst skapades en kurs, kursen Matematik och konst. Därutöver ändrade den svenskspråkiga kursen om problemlösning form en aning, varefter namnet ändrades till Att förstå problemlösning, och kursen Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen fick, efter att den översatts, namnet Matematik i rörelse. En del av kurserna erbjöds inte under hela projektperioden.

3 op kaikille yhteinen kurssi.
6 op Luokka-astekohtaiset kurssit: vaka ja esiopetus, luokat 1-2, luokat 3-6, luokat 7-9, lukio ja ammatillinen koulutus.
Valinnaiset kurssit: Algoritmisen ajattelun kehittäminen, ohjelmoinnin merkitys matematiikassa, automaattinen arviointi STACK, Ymmärrystä ongelmanratkaisuun, Projektit opetuksen polkimena, Origameilla oivalluksia oppimiseen, Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen. Ruotsiksi Matematik som verktyg i naturvetenskap, Problemlösning med problemsekvenser, Programmering ja Projektinlärning.

Från självstudiekurser till LUMATIKKA+-programmet

Valokuvat kymmenjärjestelmävälineistä ja opettajista katsomassa videoluentoa. Piirretty kuva kahdesta lapsesta, jotka harjoittelevat lukumääriä. Teksti LUMATIKKA-materiaalit nyt julki avoimesti. Aoe.fi & Youtube.

Under LUMATIKKA-projektperioden tog tusentals lärare från olika håll i Finland del av det elevcentrerade, aktiverande, praktiskt orienterade och inspirerande innehållet i utbildningen, som således bidrog till att stärka finländska elevers matematiska kunnande och intresse för matematik samt utvecklingen av undervisningen. Också efter projektperioden kunde lärare få stöd av utbildningsmaterialet, i och med att materialet fanns fritt tillgängligt på nätet i form av självstudiekurser och materialsamlingar, såsom videospellistor på projektets Youtube-kanal och kursmaterialsamlingar i Biblioteket för öppna lärresurser. På så sätt ville man se till att lärare runt om i Finland hade en fortsatt möjlighet att få stöd för att utveckla sin undervisning och för att stärka sina elevers matematiska kunnande och intresse för matematik.

Även om LUMATIKKA-projektet avslutades försvann inte behovet av att stötta lärare i att utveckla matematikundervisningen. Flera longitudinella studier och utvärderingar av inlärningsresultat, såsom TIMSS 2019 och NCU (KARVI) 2021 och 2023, visade på en sjunkande trend i matematiskt kunnande, växande skillnader i elevers kunnande, som kunde förklaras med elevrelaterade och geografiska faktorer, samt försämrade attityder. Budskapet i resultaten var alarmerande, eftersom matematiskt kunnande är av stor betydelse för var och ens möjligheter att utbilda sig, hitta arbete och engagera sig i samhället. Resultaten gav upphov till tanken om ett uppdaterat LUMATIKKA+-program som skulle ta fasta på inte bara en mångsidig utveckling av grundläggande matematiskt kunnande utan också specialpedagogik och mångsidig bedömning.

Till vår stora glädje ansåg man på Utbildningsstyrelsen att vår idé var utbildningspolitiskt angelägen och aktuell, och således fick projektet finansiering. Därför kan LUMA-center Finland-nätverket genomföra LUMATIKKA+-fortbildningsprogrammet med fokus på undervisning och lärande i matematik under åren 2024–2025. LUMATIKKA+ vill för sin del ge svar på frågor kring konstaterade skillnader i elevers matematiska kunnande och deras försämrade motivation för matematik.

LUMATIKKA+ baserar sig på det tidigare LUMATIKKA-projektet, som genomfördes under åren 2018–2022, men fortbildningen har reviderats och kursinnehållet har uppdaterats. Till det reviderade fortbildningsprogrammet medverkar dels sådana sakkunniga som varit med om att bygga upp det tidigare programmet, dels nya förmågor som har kunnat bidra med färska idéer och utvecklingsförslag. Inom ramen för projektet erbjuds kursdeltagarna flexibel fortbildning med möjlighet till kollegial samverkan, som kombinerar nätstudier och närstudieträffar. Dessvärre är det inte möjligt att få studiepoäng för LUMATIKKA+-utbildningen och kursprestationer kan inte heller, på grund av Utbildningsstyrelsens bestämmelser, tillgodoräknas som en del av examensstudier vid en högskola. Vissa motsvarande LUMATIKKA-kurser, som ingått i det tidigare fortbildningsprogrammet, kan dock sedan 2023 inkluderas i examensstudier vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Läs mer på sidan Tidigare LUMATIKKA-kurser.

Det uppdaterade LUMATIKKA+-fortbildningsprogrammet består av tre delar och utgör en helhet som är värd 10 studiepoäng. Har man ett brinnande intresse för temat kan man i egen takt och avgiftsfritt avlägga alla tre delar under en eller flera kursomgångar. Det är också möjligt att välja ut och avlägga endast sådana kurser som man själv tycker är intressanta. Kurserna avläggs över nätet på kursplattformen DigiCampus på finska och delvis på svenska (två kurser av sju). Vid sidan av nätkurserna ordnas det också enskilda närstudieträffar på finska. Om dem informerar vi närmare på sidan Närstudieträffar. Vi ordnar innehållsmässigt likadana närstudieträffar ett par gånger per termin på olika håll i Finland. Därutöver kan det hända att man kan träffa oss också i anslutning till olika evenemang och på begäran deltar vi också i andra tillställningar. Istället för närstudieträffar ordnas det ett webbinarium på svenska, som vi marknadsför separat.

Ta en närmare titt på LUMATIKKA+-fortbildningsprogrammet på sidan Nätstudiekurser!

En närmare introduktion till LUMATIKKA-programmet och hur man kan lyfta matematikintresset mot nya höjder

Fick du mersmak och vill veta mer om LUMATIKKA-programmet? I så fall rekommenderar vi att du tar en titt på temanumret av LUMAT-B-tidskriften, som getts ut av LUMATIKKA-projektarbetsgruppen. Ledartexten i temanumret ger en introduktion till hur en nätbaserad fortbildningshelhet om undervisning och lärande i matematik fick sin slutliga utformning, som i stora drag beskrivits också på den här sidan. Syftet med temanumret var att ge större spridning för fortbildningsprogrammets effekter inom den finländska lärarutbildningen och att lyfta fram välbeprövade metoder och material från LUMATIKKA-programmet, som stärker barn och ungas intresse för matematik.

Top