Gemensam del för alla

IdélampanLUMATIKKA-utbildningen startar med den för alla gemensamma delen (3 sp) som är början på en serie LUMATIKKA-kurser. Det rekommenderas att den gemensamma delen avläggs före andra delar av utbildningen.


BESKRIVNING

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena.

I den gemensamma delen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa
utmaningar lösningsorienterat. Vi tror starkt på att en målinriktad problemorientering och en kunskapsökning hos alla elever med olika basfärdigheter är viktiga delfaktorer på vägen mot ett större matematikintresse!

Målgrupp

Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.

LUMATIKKA – den för alla gemensamma delen på hösten 2018. Bild: Mika Koponen (c)
MÅLSÄTTNINGAR

I den för alla gemensamma delen lär du dig

> hur du ännu mångsidigare kan utnyttja problemorientering i din undervisning
> hur du differentierar undervisningen och bättre kan ta hänsyn till enskilda elevers olika färdighetsnivåer
> hur du på nya sätt bättre kan utnyttja existerande läromaterial.

ARBETSFORMER OCH KURSOMFÅNG

Arbetsbördan i den gemensamma delen är ungefär 80 timmar (kursomfång 3 sp, ett studiepoäng motsvarar ca 27 timmars studier).

Kursen kan avläggas

1) i sin helhet på nätet eller
2) med hjälp av blandade lärmiljöer (två närstudiedagar samt uppgifter på nätet).

1) Väljer du att avlägga kursen i sin helhet på nätet består utbildningen av:

> tre träffar i smågrupper på nätet. Träffarna hålls under tredje, sjätte och nionde veckan under kursen, men deras närmare tidpunkter får medlemmarna i varje grupp avtala om sinsemellan.
> webbmaterial och uppgifter med anknytning till materialet
> ett eller två undervisningsexperiment, inklusive planering och rapportering.

2) Väljer du att avlägga med hjälp av blandade lärmiljöer består utbildningen av:

> två närstudiedagar
> webbmaterial och uppgifter med anknytning till materialet
> ett eller två undervisningsexperiment, inklusive planering och rapportering.

Det lönar sig att välja kurstyp med eftertanke, eftersom det efter kursstart inte längre är möjligt att byta från den ena kursversionen till den andra. 

tidtabelL, Orter & Anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Kirsti Hemmi
Kirsti Hemmi

professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj Lindberg
Ann-Sofi Röj-Lindberg

universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Johan Korhonen

universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi

Lars Burman
Lars Burman

lektor i matematikens och datateknikens didaktik vid Åbo Akademi

Ray Pörn
Ray Pörn

forskardoktor i matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Eva Staffans

universitetslärare i pedagogik med barn- och specialpedagogisk inriktning vid Åbo Akademi

Laura Tuohilampi
Laura Tuohilampi

universitetslärare i matematikdidaktik vid Helsingfors universitet


Ulrika Ekstam

universitetslärare i matematikdidaktik vid Helsingfors universitet

länken till studieplattformen för kursen (HÖSTEN 2018)

Inloggningsinstruktioner skickas till deltagare 1.10.2018 kl 8:00. Om du har anmält dig men får ingen mejl, hör av dig till info@lumatikka.luma.fi.

 


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.