Nybörjarundervisning

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex (6) studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


Kommer på vårterminen 2019!

Kursen förverkligas i samarbete med kursen för lärare på klasserna 3-6.

Beskrivning

Under nybörjarundervisningen bygger man en grund för förståelse av matematiska begrepp och strukturer och utvecklar elevers färdigheter att behandla information och lösa problem. Det är viktigt att varje elev har möjlighet att studera matematik mångsidigt och med hjälp av konkreta medel . utifrån sin egen nivå och tillsammans med andra. Genom positiva erfarenheter och genom att få syn på sina egna framsteg utvecklar elever en positiv bild av sig själva i förhållande till matematiken.

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till nybörjarundervisning erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning samt utbyta erfarenheter med varandra. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang under tidiga skolåren utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning.

Målgrupp

Klasslärare, speciallärare eller andra intresserade

mål

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

innehåll

Modul 1: Kreativ och ändamålsenlig användning av läromedel och andra undervisningsresurser (2sp)

> konkretisering av centrala begrepp, deras relationer och procedurer med hjälp av olika representationer
> Lämpliga digitala verktyg och deras ändamålsenliga användning
> Spel och lekar

Modul 2: Problemorienterad undervisning (2 sp)

> Programmering som problemlösning
> Utveckla elevers matematiska resonemang och kommunikationsförmåga (med hjälp av olika representationer)
> Basera undervisningen på elevers tänkande
> Organisera problemlösning som engagerar och utvecklar alla elevers matematiska tänkande

Modul 3: Bedömning och individualisering (Löper genom hela kursen) (2sp)

> Formativ bedömning
> Elever med specifika svårigheter
> Elever med olika språkliga bakgrunder
> Elever som behöver extra utmaningar
> Att skapa inkluderande socio-matematiska normer i klassrummet

Genomförande och omfattning

Kursen innehåller tre närstudiedagar där man fokuserar på modulernas centrala teman. Små föreläsningar varvas med grupparbete och redovisningar av undervisningsexperiment.

Omfattning av kursen är ungefär 160 h (6 sp; en studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar). Studierna genomförs på nätet och under tre närstudiedagar. Kursen består av följande delar:

> tre närstudiedagar (sammanlagt. 18 h)
> att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet (max 60 h)
> egna undervisningsexperiment som innehåller planering och rapportering (max 80 h)

Orter, tidtabell & ANMÄLan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Kirsti Hemmi
professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Anna Wulff
klasslärare, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande