Klasserna 3–6

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex (6) studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.

Kommer på vårterminen 2019!

Kursen förverkligas i samarbete med kursen för lärare inom nybörjarundervisning.

Beskrivning

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till årskurserna 3-6 erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning samt utbyta erfarenheter med varandra. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning. Allt detta bidrar till att bibehålla och utveckla elevers positiva attityder och tillit till sin egen förmåga.

målgrupp

Klasslärare, speciallärare och andra intresserade

Mål

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

innehåll

Modul 1: Kreativ och ändamålsenlig användning av läromedel och andra undervisningsresurser (2sp)

> konkretisering av centrala begrepp, deras relationer och procedurer med hjälp av olika representationer
> Lämpliga digitala verktyg och deras ändamålsenliga användning
> Spel och lekar

Modul 2: Problemorienterad undervisning (2 sp)relationer och procedurer med hjälp av olika representationer

> Programmering som problemlösning (t ex Analog programmering, Scratch junior, Blockprogrammering)
> Utveckla elevers matematiska resonemang och kommunikationsförmåga med hjälp av olika representationer med en speciell fokus på utvecklande av algebraiskt tänkande
> Basera undervisningen på elevers tänkande
> Organisera problemlösning som engagerar och utvecklar alla elevers matematiska tänkande

Modul 3: Bedömning och individualisering (Löper genom hela kursen) (2sp)

> Formativ bedömning
> Elever med specifika svårigheter
> Elever med olika språkliga bakgrunder
> Elever som behöver extra utmaningar
> Att skapa inkluderande socio-matematiska normer i klassrummet

Genomförande och omfattning

Kursen innehåller tre närstudiedagar där man fokuserar på modulernas centrala teman. Små föreläsningar varvas med grupparbete och redovisningar av undervisningsexperiment.

Omfattning av kursen är ungefär 160 h (6 sp; en studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar). Studierna genomförs på nätet och under tre närstudiedagar. Kursen består av följande delar:

> tre närstudiedagar (sammanlagt. 18 h)
> att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet (max 60 h)
> egna undervisningsexperiment som innehåller planering och rapportering (max 80 h)

Orter, tidtabell & ANMÄLan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Kirsti Hemmi
professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Anna Wulff
klasslärare, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande