Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

LUMATIKKA 2: Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum!

LUMATIKKA 2: Från den här länken kan du ta dig till kursen Matematik inom småbarnspedagogik och förskola –med barnet i centrum! på Digicampus. Instruktioner för hur du loggar in på Digicampus och registrerar dig på kurser samt tips för hur du studerar på kurserna hittar du på sidan Självstudiekurser via menyn ovan. På den här sidan hittar du en närmare beskrivning av kursinnehållet och -upplägget.

Beskrivning

Lela bor i havet. En gång lät fiskkonungen Lela dricka en trolldryck, och Lela förvandlades från fisk till människa. Lela steg upp på land och gick omkring. På land fick hon se många nya saker, den ena förunderligare än den andra. Till sist hittade Lela fram till ett dagis, och det var ett riktigt spännande ställe! På dagiset var det igen dags att samla ihop alla leksakerna. Barnen hade byggt ett slott med lego- och träklossar i olika färger. Lela sorterade blå, röda och gula byggklossar i olika lådor. Nicke la å sin sida lego- och träklossarna i olika lådor. Du kan säkert gissa att allt var annorlunda på land än på havets botten – också hur man samlade ihop sina leksaker! På vilka olika sätt kan man sortera leksakerna? På dagis hittar man något nytt och spännande varje dag!

Nicke visar sex fingrar, Lela har skrivit siffran 6 på pappret.
Illustration av berättelserna om Lela, Emilia Erfving.

Kursen ger dig konkreta idéer om hur barnens matematiska tänkande kan utvecklas med hjälp av den här typen av vardagliga situationer. På kursen får deltagarna bekanta sig med boken Lelas matematikäventyr på dagis. Du kan ladda ner boken gratis via den här länken. Kursdeltagarna ledsagas av figurerna Lela och Nicke genom olika läroinnehåll i matematik inom småbarnspedagogiken, såsom matematiska relationer, mätning, statistik och programmering. Matematiken integreras i gymnastik och miljöfostran och betraktas i ljuset av barnets kognitiva utveckling och de aktuella läroplanerna.

Åldersanpassad pedagogik för matematikundervisning och olika stödformer för matematiklärande är teman som också behandlas på kursen utifrån de nyaste forskningsrönen.  Kursen har som mål att erbjuda verktyg för en matematikundervisning där barnen lär sig grundläggande matematiska färdigheter utifrån vardagen på dagis och där man jobbar såväl barnorienterat, fenomenbaserat och med fokus på åskådliggörande.

Kursinnehåll i kursens nätplattform Digicampus:
1. Välkommen på kursen
2. Lela och havsmatematiken 
3. Matematik i vardagen 
4. Tid
5. De nationella styrdokumenten
6. Mätning
7. Kognitiv utveckling
8. Förmatematiska kunskaper och färdigheter
9. Matematik via språket
10. Taluppfattning
11. Åldersanpassad pedagogik
12. Former i vår omgivning
13. Statistik
14. Stödformer i matematik
15. Programmering
16. Problemlösning
17. Matematik i samhället
18. TEORIEXPERT
19. UNDERVISNINGSUTVECKLARE
20. DIPLOM
21. Kursteam
Kursinnehållet på kursplattformen Digicampus.

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare i småbarnspedagogik, förskollärare och socionomer i småbarnspedagogik. Därutöver kan kursen vara av nytta för barnskötare som i sitt arbete jobbar med matematik samt för dem som studerar till ett yrke i branschen. Dessutom kan vem som helst som intresserar sig för undervisningen om förmatematiska färdigheter bekanta sig med kursmaterialet.

Kursupplägg

Du kan avlägga kursen när som helst och var som helst. Kursen består av två delar: en teoribaserad del för teoriexperter och en mer praktiskt orienterad del för undervisningsutvecklare. Teoridelen avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet och genom att göra de tillhörande teoritesterna. Den praktiskt orienterade undervisningsutvecklare-kursdelen går i sin tur ut på att du i slutet av kursen ska genomföra ett undervisningsexperiment, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa det i praktiken. Undervisningsexperimentet kan du genomföra antingen i din egen eller en kollegas barngrupp eller med bekantas barn. Efter att du har avlagt båda kursdelarna får du ett diplom för slutförd kurs.

Ungefärlig tidsåtgång    Uppgift 
20 tim.Bekanta dig med teoridelen av kursen och gör teoritestet.
10 tim.Bekanta dig med materialet i kursdelen för undervisningsutvecklare och utarbeta en plan för ditt undervisningsexperiment.  
15 tim.Genomför och reflektera över undervisningsexperimentet och sammanställ en presentation för dina kollegor.                             
Ungefärlig uppskattning av omfattningen av studierna.

Teoriexperten

✓ har en förståelse för hur olika vardagliga situationer kan utnyttjas när man stöder barnens matematiska tänkande

✓ har fått en inblick i hur matematiken kan betraktas i ljuset av läroplanerna för småbarnspedagogik och barnens kognitiva utveckling

✓ är medveten om sambandet mellan småbarnspedagogiken och de senare matematiska färdigheterna hos ett barn

✓ känner till hur man kan bygga ett fundament till utvecklingen av och stöda lärandet av följande matematiska teman: taluppfattning, mätning, geometri, tidsbegreppet, programmering och matematiska relationer.

Undervisningsutvecklaren

✓ vet hur man stöder barn som inte ännu börjat skolan med utvecklingen av deras matematiska tänkande i den pedagogiska verksamheten i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen

✓ förstår vikten av kontinuerlig utveckling och ett undersökande arbetssätt för sitt eget arbete och ser dem som tillgångar i sitt undervisnings- och fostringsarbete

✓ vet hur man utvecklar sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, personliga reflektioner och kollegiala diskussioner.

Ett smakprov från kursen

Trots att vi sällan använder just ordet geometri tillsammans med barnen så är det här ju former som barnet möter dagligen. Här kan det matematiska lärandet och språklärandet följas åt. Video: Ann-Catherine Henriksson.

Feedback från deltagare

Jag har lärt mig jättemycket tack vare den här kursen. Jag tycker att de olika delområdena har tagits upp på ett mycket användbart och samtidigt lättförståeligt sätt. Det material som vi har fått ta del av på den här kursen kommer att vara mycket användbart i det praktiska arbetet. Alla fina tips och idéer är också superbra.

– deltagare som är studieledig för att studera småbarnspedagogik

Kursen har varit mångsidig och till stor nytta. Den har fått mig att reflektera närmare över lärandet och undervisningen i matematik och gett mig flera goda genomförbara och insiktsfulla idéer och uppgifter jag kan jobba med tillsammans med barnen.

– förskollärare

Under kursens gång fick jag mycket inspiration och nya idéer om hur jag kan jobba med matematik i verksamheten. Berättelserna om Lela tar upp matematiska teman på ett sätt som tilltalar barn, de är intressanta och användbara. Speciellt mycket tyckte jag om delen Matematik i samhället, den fick mig att fundera på och upptäcka (för mig före detta) ”osynlig” matematik i vardagen. Tack!

 -deltagare som studerar till lärare inom småbarnspedagogik

Kursteamet

Det huvudsakliga
planeringsteamet

Martina Aaltonen
Emilia Manninen
Heidi Filppa
Anni Jyrinsalo
Maria Larionova
Salla Jansson
Jonna Kangas
Ann-Catherine Henriksson
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Resten av planerings- och utbildareteamet

Johanna Hirvi
Eva Staffans
Jyrki Reunamo
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top