Problemlösning

IdélampanI den valfria delen av LUMATIKKA-programmet har du möjlighet att lägga ihop en studiehelhet på sex studiepoäng av kurser som intresserar dig.


LUMATIKKA 3: Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

På kommande under hösten 2019!

Kursbeskrivning

Kursen bidrar till att utveckla de deltagande lärarnas färdigheter att undervisa i och med problemlösning med syfte att utveckla elevernas förmåga till kreativt tänkande och till problemlösning. Detta sker genom användning av problemsekvenser, vilket ger möjligheter att träna ett undersökande arbetssätt och upprepad användning av olika problem-lösningsstrategier i olika kontexter. Kursen innehåller följande huvudmoment:

> Problem och problemlösningsstrategier
> Problemsekvenser, teori
> Problemsekvenser, egen praktik
> Konstruktion och modifiering av problemsekvenser
> Utvärdering av elevprestationer och problemsekvenser

Målgrupp

Ämneslärare och specialllärare i åk 7-9 samt intresserade gymnasielärare och klasslärare i årskurs 5-6

Kursens mål

I kursen lär du dig att:

> använda undersökande arbetssätt och problemlösning i undervisningen med sikte på djupinlärning
> använda problemsekvenser, som genomförs i form av samarbete i små elevgrupper men också delvis individuellt
> själv konstruera nya problemsekvenser och modifiera redan existerande problemsekvenser för aktuella behov i klasserna
> utvärdera elevprestationer och problemsekvensers kvalitet

OMFATTNING och FÖRVERKLIGANDE

2 sp (totalt 2 x 27 h = 54 h studier)

Kursen är nätbaserad med två närstudietillfällen. Kursen består av följande moment:

> Nätbaserat instuderingsmaterial (max 12 h).
> En inledande närstudiedag (6 h)
> Genomförande av två problemsekvenser i egna klasser varav den ena är en egen konstruktion (eller modifiering) samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken. (30 h)
> En avslutande närstudiedag: presentaton av egna erfarenheter, diskussion samt utvärdering av problemsekvenser. (6 h)

Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen.

orter, tidtabell och anmälan
FÖRBEREDELSER INFÖR KURSEN
Ansvarig för kuren

Lars BurmanLars Burman

lektor i matematikens och datateknikens didaktik vid Åbo Akademi


Alla rättigheter förbehålles.