Problemlösning

LUMATIKKA 3: Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

Nästa kursstart är under planering – bekanta dig med andra valfria kurser!

Kursbeskrivning

Kursen bidrar till att utveckla de deltagande lärarnas färdigheter att undervisa i och med problemlösning med syfte att utveckla elevernas förmåga till kreativt tänkande och till problemlösning. Detta sker genom användning av problemsekvenser, vilket ger möjligheter att träna ett undersökande arbetssätt och upprepad användning av olika problem-lösningsstrategier i olika kontexter. Kursen innehåller följande huvudmoment:

 • Problem och problemlösningsstrategier
 • Problemsekvenser, teori
 • Problemsekvenser, egen praktik
 • Konstruktion och modifiering av problemsekvenser
 • Utvärdering av elevprestationer och problemsekvenser

Målgrupp

Ämneslärare och specialllärare i åk 7-9 samt intresserade gymnasielärare och klasslärare i årskurs 5-6

Kursens mål

I kursen lär du dig att:

 • använda undersökande arbetssätt och problemlösning i undervisningen med sikte på djupinlärning
 • använda problemsekvenser, som genomförs i form av samarbete i små elevgrupper men också delvis individuellt
 • själv konstruera nya problemsekvenser och modifiera redan existerande problemsekvenser för aktuella behov i klasserna
 • utvärdera elevprestationer och problemsekvensers kvalitet

Omfattning och genomförande

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet. Kursdeltagarna har tillgång till nätstöd via MOOC-plattformen. Kursen består av följande moment (OBS! HT 2019):

 • Nätbaserat instuderingsmaterial (ca. 20 h)
 • Genomförande av två problemsekvenser i egna klasser varav den ena är en egen konstruktion eller modifiering (ca. 25 h) samt rapportering av erfarenheter från den egna praktiken.
 • Presentation av egna erfarenheter, diskussion samt utvärdering av problemsekvenser (ca. 10 h)

Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar (2 × 3 h) kring temana på kursen i Vasa.

Förberedelser inför kursen

Ansvarig för kursen

Lars Burman

Lars Burman
lektor i matematikens och datateknikens didaktik vid Åbo Akademi
lars.burman@abo.fi


Alla rättigheter förbehålles.