LUMATIKKA 2: Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6

LUMATIKKA 2: Från den här länken kan du ta dig till kursen Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6 på Digicampus. Instruktioner för hur du loggar in på Digicampus och registrerar dig på kurser samt tips för hur du studerar på kurserna hittar du på sidan Självstudiekurser via menyn ovan. På den här sidan hittar du en närmare beskrivning av kursinnehållet och -upplägget.

Beskrivning

Under nybörjar- och lågstadieundervisningen bygger man en grund för förståelse av matematiska begrepp och strukturer och utvecklar elevers färdigheter att behandla information och lösa problem. Det är viktigt att varje elev har möjlighet att studera matematik mångsidigt och med hjälp av konkreta medel, utifrån sin egen nivå och tillsammans med andra. Genom positiva erfarenheter och genom att få syn på sina egna framsteg utvecklar elever en positiv bild av sig själva i förhållande till matematiken.

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till årskurserna 1-6 erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang under tidiga skolåren utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning.

Kursinnehåll i kursens nätplattform Digicampus:
1. Välkommen på kursen!
2. Verbalisering
3. Kollaborativt lärande (inkl. uppgift 1)
4. Elevaktivering i begreppsundervisning
5. Mångfasetterad taluppfattning
6. Tiosystemet
7. De fyra räknesätten
8. Räknestrategier (inkl. uppgift 2)
9. Vi utforskar tal!
10. Uppställning med eftertanke
11. Bråktal
12. Geometri
13. Mätning och enhetsomvandling 
14. Programmering och algoritmer 
15. Problemlösningens olika faser
16. Problemlösning och självstyrning
17. Hur undervisa om problemlösning?
18. Matematik i vardagen och i samhället (inkl. uppgift 3)
19. Bedömning som medel att uppnå mål
20. Utmaningar i och stöd för lärande
20. TEORIEXPERT
21. UNDERVISNINGSUTVECKLARE
22. DIPLOM
23. Kursteam
Kursinnehållet på kursplattformen Digicampus.

Målgrupp

Kursen riktar sig till klasslärare samt till ämneslärare och speciallärare, som undervisar i matematik i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. Därutöver kan kursen vara till nytta för lärarstuderande, men också vem som helst som intresserar sig för undervisningen om matematiska färdigheter i den grundläggande utbildningen kan bekanta sig med kursmaterialet.

Kursupplägg

Du kan avlägga kursen när som helst och var som helst. Kursen består av två delar: en teoribaserad del för teoriexperter och en mer praktiskt orienterad del för undervisningsutvecklare. Teoridelen avlägger du genom att bekanta dig med kursmaterialet och genom att göra de tillhörande teoritesterna. Den praktiskt orienterade undervisningsutvecklare-kursdelen går i sin tur ut på att du ska genomföra fyra undervisningsexperiment, som fördjupar ditt teorikunnande och ger dig möjlighet att tillämpa det i praktiken. Undervisningsexperimenten kan du genomföra antingen i din egen eller en kollegas undervisningsgrupp eller med bekantas barn. Efter att du har avlagt båda kursdelarna får du ett diplom för slutförd kurs.

Ungefärlig tidsåtgång      Uppgift
10 tim.Bekanta dig med teoridelen av kursen och gör teoritestet.
25 tim.Bekanta dig med materialet i kursdelen för undervisningsutvecklare, gör övningar tillsammans med elever och utarbeta en plan för ditt undervisningsexperiment.  
10 tim.Genomför och reflektera över undervisningsexperimentet och sammanställ en presentation för dina kollegor. 
Ungefärlig uppskattning av omfattningen av studierna.

Teoriexperten

✓ vet hur matematiskt tänkande kan verbaliseras med hjälp av matematikens fyra representationsformer och känner till betydelsen av verbalisering för lärandet i matematik 

✓ förstår elevaktiveringens centrala roll i lärandet av matematiska begrepp och känner till flera olika konkreta sätt att göra matematikundervisningen aktiverande

✓ har en bred bild av olika medel för hur man kan stöda lärandet i och positiva attityder mot matematik med hjälp av uppmuntrande bedömning, kollaborativt kunskapsbygge och problemlösning.

Undervisningsutvecklaren

✓ vet hur man lägger upp undervisningspass i matematik som motiverar eleverna och främjar deras förståelse för matematiska begrepp

✓ förstår betydelsen av undersökande arbetssätt och av utvecklingen av ens eget arbete och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet 

✓ vet hur man kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, personliga reflektioner och reflekterande gruppdiskussioner med kollegorna.

Ett smakprov från kursen

I videon illustrerar Tuula Pesonen tiosystemet och naturliga tal samt decimaltal med hjälp av laborativt redskap. Videon har svensk textning.

Feedback från deltagare

Jag hade redan tidigare bekantat mig rätt mycket med konkreta verktyg och elevaktivering i matematik och var därför förberedd på att kursen inte skulle ge mig några nya perspektiv för min matematikundervisning. Till min glädje hade jag helt fel. Kursmodulen om problemorienterade uppgifter gav mig idéer till nya undervisningsmetoder. Dessutom erbjöd kursen en hel del bra material, som jag direkt kan börja använda i undervisningen. Tack för en välplanerad och välgenomförd utbildning!

– klasslärare

Kursteamet

Det huvudsakliga
planeringsteamet

Jorma Joutsenlahti
Päivi Perkkilä
Daranee Lehtonen
Maarit Laitinen
Tuula Pesonen
Jenny Kolström
Henna Hiltunen
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Resten av planerings- och utbildareteamet

Kirsti Hemmi
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Anna Wulff
Heidi Hellstrand
Ann-Sofi Härmälä-Braskén
Ann-Catherine Henriksson
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top