Klasserna 1-6

IdélampanDen årskursspecifika delen på sex studiepoäng i LUMATIKKA-utbildningen ska helst avläggas efter den gemensamma delen. Efter den årskursspecifika delen kan du avlägga valfria kurser i fortbildningsprogrammet enligt dina egna intressen.


LUMATIKKA 2: Klasserna 1-6 (6 sp)

Kursstarten på höstterminen 2019!

Beskrivning

Under nybörjar- och lågstadieundervisningen bygger man en grund för förståelse av matematiska begrepp och strukturer och utvecklar elevers färdigheter att behandla information och lösa problem. Det är viktigt att varje elev har möjlighet att studera matematik mångsidigt och med hjälp av konkreta medel, utifrån sin egen nivå och tillsammans med andra. Genom positiva erfarenheter och genom att få syn på sina egna framsteg utvecklar elever en positiv bild av sig själva i förhållande till matematiken.

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till årskurserna 1-6 erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning samt utbyta erfarenheter med varandra. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang under tidiga skolåren utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning.

Målgrupp

Klasslärare, ämneslärare, speciallärare och andra intresserade

mål

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

innehåll

Kreativ och ändamålsenlig användning av läromedel och andra undervisningsresurser

> konkretisering av centrala begrepp, deras relationer och procedurer med hjälp av olika representationer
> Lämpliga digitala verktyg och deras ändamålsenliga användning
> Spel och lekar

Problemorienterad undervisning

> Programmering som problemlösning (t ex Analog programmering, Scratch junior, Blockprogrammering)
> Utveckla elevers matematiska resonemang och kommunikationsförmåga med hjälp av olika representationer (med en speciell fokus på utvecklande av algebraiskt tänkande)
> Basera undervisningen på elevers tänkande
> Organisera problemlösning som engagerar och utvecklar alla elevers matematiska tänkande

Bedömning och individualisering

> Formativ bedömning
> Elever med specifika svårigheter
> Elever med olika språkliga bakgrunder
> Elever som behöver extra utmaningar
> Att skapa inkluderande socio-matematiska normer i klassrummet

Genomförande och omfattning

Omfattning av kursen är sex studiepoäng. Kursen består både av delar som avläggs på nätet och av tre närstudiedagar. För att få kursen avlagd ska du utföra alla uppgifter som finns på MOOCen och delta i samtliga närstudiedagar. Kursen består av följande delar:

> att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet
> egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner

Utöver distansstudier arrangerar vi tre närstudiedagar (á 3 h) som ger kursdeltagarna möjlighet att diskutera och umgås kring de intressanta temana på kursen. Små föreläsningar varvas med grupparbete och redovisningar av undervisningsexperiment.

Orter, tidtabell & ANMÄLan
FÖRBEREDELSER INFÖR UTBILDNINGEN
UTBILDARE

Kirsti Hemmi
professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Anna Wulff
klasslärare, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande

 


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.