Klasserna 1-6

LUMATIKKA 2: Klasserna 1-6 (6 sp)

Nästa kursstart i februari 2020 – anmäl dig till kursen nu!

Beskrivning

Under nybörjar- och lågstadieundervisningen bygger man en grund för förståelse av matematiska begrepp och strukturer och utvecklar elevers färdigheter att behandla information och lösa problem. Det är viktigt att varje elev har möjlighet att studera matematik mångsidigt och med hjälp av konkreta medel, utifrån sin egen nivå och tillsammans med andra. Genom positiva erfarenheter och genom att få syn på sina egna framsteg utvecklar elever en positiv bild av sig själva i förhållande till matematiken.

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till årskurserna 1-6 erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning samt utbyta erfarenheter med varandra. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang under tidiga skolåren utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning.

Målgrupp

Klasslärare, ämneslärare, speciallärare och andra intresserade

Mål

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

Innehåll

Kreativ och ändamålsenlig användning av läromedel och andra undervisningsresurser

 • Konkretisering av centrala begrepp, deras relationer och procedurer med hjälp av olika representationer
 • Lämpliga digitala verktyg och deras ändamålsenliga användning
 • Spel och lekar

Problemorienterad undervisning

 • Programmering som problemlösning (t ex Analog programmering, Scratch junior, Blockprogrammering)
 • Utveckla elevers matematiska resonemang och kommunikationsförmåga med hjälp av olika representationer (med en speciell fokus på utvecklande av algebraiskt tänkande)
 • Basera undervisningen på elevers tänkande
 • Organisera problemlösning som engagerar och utvecklar alla elevers matematiska tänkande

Bedömning och individualisering

 • Formativ bedömning
 • Elever med specifika svårigheter
 • Elever med olika språkliga bakgrunder
 • Elever som behöver extra utmaningar
 • Att skapa inkluderande socio-matematiska normer i klassrummet

Nätstudier på VT 2020

Anmäl dig till kursens nätstudier här! Förhandsanmälan börjar 13.1 och slutar vid kursstarten.

Kursplattformen öppnas den 10.2.2020. Det är möjligt att få vägledning på kursen och ett kursintyg tills 24.5.2020.

Kursen kan avläggas i sin helhet på nätet inom ramen för deltagares egna tidtabell. Deltagare kan börja och genomföra kursen vid en lämplig tidpunkt.

Kursen kräver ingen kursnyckel utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-plattformen. Stöter du på tekniska problem får du gärna ta kontakt med oss: info@lumatikka.luma.fi!

Kursen består av följande delar:

 • att bekanta sig med webbmaterialet och genomföra uppgifter på nätet
 • egna undervisningsexperiment som innehåller planering, rapportering och reflektioner

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Utbildare

Kirsti Hemmi
professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Anna Wulff
klasslärare, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.