Klasserna 1-6

LUMATIKKA 2: Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1–6 (6 sp)

Beskrivning

Under nybörjar- och lågstadieundervisningen bygger man en grund för förståelse av matematiska begrepp och strukturer och utvecklar elevers färdigheter att behandla information och lösa problem. Det är viktigt att varje elev har möjlighet att studera matematik mångsidigt och med hjälp av konkreta medel, utifrån sin egen nivå och tillsammans med andra. Genom positiva erfarenheter och genom att få syn på sina egna framsteg utvecklar elever en positiv bild av sig själva i förhållande till matematiken.

På denna kurs fokuserar vi på hur man på bästa sätt konkretiserar centrala begrepp och procedurer och hur man utnyttjar digitala verktyg, spel och lekar  i undervisningen. Idéer om problemorienterad undervisning inklusive programmering som lämpar sig till årskurserna 1-6 erbjuds och deltagare har möjlighet att testa nya tillvägagångssätt i sin undervisning samt utbyta erfarenheter med varandra. Ett centralt innehåll är hur man utvecklar elevers matematiska resonemang under tidiga skolåren utifrån olika elevers förutsättningar och ett genomgående tema är individualisering och formativ bedömning.

Målgrupp

Klasslärare, ämneslärare, speciallärare och andra intresserade (t.ex studerande).

Nätstudier på hösten 2020

Kursplattformen har öppnats den 31.8.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 29.11.2020.

Om man vill delta i kursen, liera i kursplattformen här.

Målsättningar

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket.

Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

Den som tilldelas Teoriexpert-kompetensmärket

✓ vet hur matematiskt tänkande kan verbaliseras med hjälp av matematikens fyra representationsformer och känner till betydelsen av verbalisering för lärandet i matematik

✓ förstår elevaktiveringens centrala roll i lärandet av matematiska begrepp och känner till flera olika konkreta sätt att göra matematikundervisningen aktiverande

✓ har en bred bild av olika medel för hur man kan stöda lärandet i och positiva attityder mot matematik med hjälp av uppmuntrande bedömning, kollaborativt kunskapsbygge och problemlösning.

Den som tilldelas Undervisningsutvecklare-kompetensmärket

✓ vet hur man lägger upp undervisningspass i matematik som motiverar eleverna och främjar deras förståelse för matematiska begrepp

✓ förstår betydelsen av undersökande arbetssätt och av utvecklingen av ens eget arbete och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet 

✓ vet hur man kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskingsresultat, personliga reflektioner och reflekterande gruppdiskussioner med kollegorna.

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Feedback från deltagare

Jag hade redan tidigare bekantat mig rätt mycket med konkreta verktyg och elevaktivering i matematik och var därför förberedd på att kursen inte skulle ge mig några nya perspektiv för min matematikundervisning. Till min glädje hade jag helt fel. Kursmodulen om problemorienterade uppgifter gav mig idéer till nya undervisningsmetoder. Dessutom erbjöd kursen en hel del bra material, som jag direkt kan börja använda i undervisningen. Tack för en välplanerad och välgenomförd utbildning!

– klasslärare

Utbildare

Heidi Hellstrand
universitetslärare i specialpedagogik och matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Kirsti Hemmi
professor i matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi

Emma Sandelin

Emma Sandelin
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
universitetslärare i matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Anna Wulff
klasslärare, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.