Den för alla gemensamma delen

LUMATIKKA 1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Förhandsanmälan till nästa kursstart i augusti 2021 öppnas snart!

Beskrivning

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena.

I den gemensamma delen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa
utmaningar lösningsorienterat. Vi tror starkt på att en målinriktad problemorientering och en kunskapsökning hos alla elever med olika basfärdigheter är viktiga delfaktorer på vägen mot ett större matematikintresse!

Målgrupp

Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.
Första delen av kursen lämpar sig emellertid bra också för alla andra (t.ex studerande) som intresserar sig för matematikfärdigheter hos barn och ungdomar.

Tidtabell

Nätstudier på hösten 2021

Kursen öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen 30.8.2021, och kursuppgifterna ska vara inlämnade senast 28.11.2021. Inom den här tidsperioden kan man antingen följa det planerade, flexibla kursschemat eller avlägga kurserna i den takt man själv önskar.

Man kan anmäla sig till kursen i förväg via den elektroniska blanketten som kommer till den här sidan inom närtid.

Nätstudier på våren 2021

Kursplattformen har öppnats den 11.1.2021. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 18.4.2021. Inom den här tidsperioden kan man följa det planerade kursschemat eller genomföra kursen helt i egen takt.
Om du tidigare inte har skapat ett eget lösen inom Helsingfors universitets MOOC-plattform kan du skapa ett eget lösen via den här länken.

Du borde få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress. Vi har märkt att det kan dröja ett tag innan meddelandet når din e-post och ibland kan meddelandet hamna in i skräpposten. Det lönar sig alltså att kolla där. Ifall inget meddelande kommer kan du kontakta oss via adressen info@lumatikka.luma.fi och be om hjälp.

Då du har ditt lösen, logga in med ditt lösenord till kursplatformen (länken nedan). Efter den första inloggningen på kursen blir kursen i fortsättning synlig för dig på MOOC-sidan https://mooc.helsinki.fi/ under rubriken Mina kurser.

Du kan gå till kursplattformen via den här länken.

Målsättningar

En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket.

Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

Den som tilldelas Teoriexpert-kompetensmärket

✓ Vet vad matematiska grundkunskaper är och förstår i hur stor utsträckning ens senare kunskaper bygger på dessa grundkunskaper.
✓ Kan identifiera faktorer som påverkar matematiklärandet och tar dem i beaktande i sin egen undervisning.
✓  Förstår att problemlösningen spelar en central roll i matematikundervisningen och känner till modeller som hjälper en att tillämpa ett problemorienterat och undersökande lärande i matematikundervisningen.

Den som tilldelas Undervisningsutvecklar-kompetensmärket

✓  Kan arbeta problemorienterat och tillämpa undersökande lärande i sin matematikundervisning.
✓  Förstår betydelsen av undersökande arbetssätt och av utvecklingen av ens egen undervisning och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet.
✓  Kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, sina egna personliga resonemang och reflekterande gruppdiskussioner tillsammans med kollegorna.

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Ansvariga för kursen

Ann-Catherine Henriksson

Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare för pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL / Åbo Akademi)

Heidi Hellstrand

Universitetslärare i specialpedagogik och matematikdidaktik vid Åbo Akademi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.