Den för alla gemensamma delen

LUMATIKKA 1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

Beskrivning

Från flera håll har det uttryckts en viss oro för det växande behovet av expertis i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och skolsystemets förmåga att utbilda dessa experter under de kommande åren. Även eleverna inser vikten av matematik, men trots det tillhör den inte de populäraste läroämnena.

I den gemensamma delen i LUMATIKKA-programmet tar vi itu med dessa
utmaningar lösningsorienterat. Vi tror starkt på att en målinriktad problemorientering och en kunskapsökning hos alla elever med olika basfärdigheter är viktiga delfaktorer på vägen mot ett större matematikintresse!

Målgrupp

Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik.
Första delen av kursen lämpar sig emellertid bra också för alla andra (t.ex studerande) som intresserar sig för matematikfärdigheter hos barn och ungdomar.

Nätstudier på hösten 2020

Kursplattformen har öppnats den 31.8.2020. Deltagare kan börja kursen när som helst och avlägga uppgifter i sin egen takt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 29.11.2020.

Om man vill delta i kursen, liera i kursplattformen här.

Målsättningar

En avlagd kurs berättigar till två digitala kunskapsmärken. Avlägger du hela kursen tilldelas du båda märkena, och avlägger du halva kursen får du Teoriexpert-märket.

Alla intresserade får avlägga kursdelen som berättigar till kompetensmärket Teoriexpert. Att avlägga Undervisningsutveckar-kompeternsmärket behöver man en undervisningsgrupp att göra experimentet med.

Den som tilldelas Teoriexpert-kompetensmärket

✓ Vet vad matematiska grundkunskaper är och förstår i hur stor utsträckning ens senare kunskaper bygger på dessa grundkunskaper.
✓ Kan identifiera faktorer som påverkar matematiklärandet och tar dem i beaktande i sin egen undervisning.
✓  Förstår att problemlösningen spelar en central roll i matematikundervisningen och känner till modeller som hjälper en att tillämpa ett problemorienterat och undersökande lärande i matematikundervisningen.

Den som tilldelas Undervisningsutvecklar-kompetensmärket

✓  Kan arbeta problemorienterat och tillämpa undersökande lärande i sin matematikundervisning.
✓  Förstår betydelsen av undersökande arbetssätt och av utvecklingen av ens egen undervisning och ser dem båda som viktiga resurser i undervisnings- och fostringsarbetet.
✓  Kan utveckla sin egen undervisning utifrån forskningsresultat, sina egna personliga resonemang och reflekterande gruppdiskussioner tillsammans med kollegorna.

Förberedelser inför utbildningen

Länken till förberedelsetipser

Det här är vårt gäng!

Ann-Catherine Henriksson

Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare för pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande (CLL / Åbo Akademi)

Heidi Hellstrand

Universitetslärare i specialpedagogik och matematikdidaktik vid Åbo Akademi

Emma Sandelin

Universitetslärare i matematikdidaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa
Utbildad speciallärare, klasslärare, specialklasslärare och ämneslärare i matematik


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.