Anmälan till vårens LUMATIKKA-nätstudier har öppnats!

En liten flicka undrar svåra matematiska formler

Anmälan till vårens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! Förhandsanmälan slutar vid kursstart (10.2 / 2.3).

Anmäl dig till kurser på VT 2020 här!

Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett.)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i vår kan avläggas i sin helhet på nätet. Du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Kursbeskrivningar:


LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevinriktade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

Projektlärande i matematik

Bild: Pixabay (StockSnap)

Intresserad av undersökande arbetssätt och projektlärande i matematik? Är du småbarnspedagog, förskole-, klass- eller ämneslärare i grundskola eller på andra stadiet? I november börjar en LUMATIKKA-kurs just för dig!

Det är frågan om en nätkurs med två frivilliga närstudiedagar i Helsingfors (7.11 & 4.12). Kursen ger dig nya verktyg och stöd för att utveckla din undervisning och planera för elevers matematiklärande genom projekthelheter. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 24.10!

Aktuella LUMATIKKA-kurser på senhösten

Bild: Emilia Erfving

Här kommer ett sammandrag av höstens aktuella distans- och närstudier inom LUMATIKKA-fortbildning! Alla våra kurser är avgiftsfria för deltagare.

Fortlöpande öppna kurser

Deltagare kan börja och genomföra de här nätkurserna vid en lämplig tidpunkt. Alla prestationer bör vara avklarade senast 15.12. Nätkursen kräver ingen kursnyckel eller anmälning utan är öppen för alla intresserade. Man skapar sig bara ett användarnamn för MOOC-tjänsten.

Utöver distansstudierna arrangeras frivilliga närstudiedagar. Grupperna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

LUMATIKKA1: På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet (3 sp)

LUMATIKKA2: Småbarnspedagogiken och förskolan (6 sp)

LUMATIKKA3: Programmering (2 sp)

Schemalagda kurser

De här kurserna kräver förhandsanmälning till både distansstudier och närstudier. Närmare information skickas inför kursstart.

LUMATIKKA2: Årskurserna 1-6 (6 sp)

LUMATIKKA2: Årskurserna 7-9 (6 sp)

LUMATIKKA3: Problemlösning med problemsekvenser (2 sp)

LUMATIKKA3: Matematik som verktyg i naturvetenskap (2 sp)

LUMATIKKA 3: Projektlärande (2 sp)

Suomenkieliset kurssiversiot

Lue lisää syksyn suomenkielisistä kursseista


LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram (15 sp) för matematikundervisning och -inlärning. Programmet koordineras av LUMA-center Finland och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Målgruppen är undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet. Läs mera https://lumatikka.luma.fi/sv. Kontakt: info@lumatikka.luma.fi.

Nätkurserna som börjar i september

BIld: Emilia Erfving

Många LUMATIKKA-nätkurser börjar igen på måndag 2.9.2019. Anmäl dig senast sön 1.9!

Inloggningsinstruktionerna skickas till de anmälda på 2.9 förmiddag. Kontakt: info@lumatikka.luma.fi.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till kurserna som börjar i oktober och november. Tidtabell och anmälning.

LUMATIKKA för högstadielärare

LUMATIKKA-kurserna fortsätter! Ämneslärare och speciallärare i åk 7-9, nu har ni en fin chans att utveckla kunnandet inom matematik och få svar på t.ex. följande frågor:

 • Hur kan jag koppla matematiken till vardagen och samhället?
 • På vilket sätt kan jag uppmuntra eleverna att presentera och diskutera matematiska resonemang?
 • Hur skulle jag kunna integrera matematiken i ämnesövergripande projekt?

Du får även

 • verktyg till att differentiera och stärka lärandet för elever med olika förutsättningar
 • konkreta exempel på hur man kan öka elevernas engagemang och intresse för matematiklärande
 • nya infallsvinklar för användning av konkretiserande undervisningsmaterial
 • möjlighet att diskutera en mångsidig utvärdering av lärande i matematik

Centrala temaområden på den här kursen är motivationsfaktorer som är kopplade till intressanta temaområden, fenomen och problemställningar samt deras användning i undervisningen. Ett centralt innehåll är också matematisk problemlösning och modellering samt kommunikation. Idéer om ämnesövergripande studiehelheter med matematiken i fokus samt matematikens användning i samhället erbjuds. Användning av digitala hjälpmedel i matematikundervisningen presenteras liksom fördjupning av algoritmiskt tänkande och ett varierat arbetssätt med spel och lekar.

När och hur?

Du kan gå kursen helt på nätet 2.9-15.12.2019 eller så kan du välja att även delta i närstudietillfällen i Helsingfors 12.9, 10.10 och 13.11 kl. 13-16. Det är möjligt att avlägga kursen även om man skulle vara förhindrad att delta i närstudiedagarna.

Anmäl dig senast 1.9.2019 här!

Mer information

Kursbeskrivning

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

LUMATIKKA för lärare på åk 1-6

Nu har nedräkningen för höstens LUMATIKKA-kurser börjat! Det här är något för dig om du är lärare för åk 1-6 och skulle vilja bli bättre på t.ex:

-problemorienterad undervisning
-programmering för nybörjarundervisning
-att stöda eleven i att se kopplingen mellan matematik och vardagslivet
-utmana elever med stor inlärningspotential

Det centrala målet för kursen är att erbjuda beredskap att leda elever till att uttrycka sitt eget matematiska tänkande mångsidigt muntligt och skriftligt med hjälp av ändamålsenligt konkret material. Vi fokuserar genom hela kursen också på uppföljning av lärande, undervisningsmaterial och digitala miljöer.

Kursen kan genomföras helt på nätet eller så kan du komma med på närstudietillfällen i Vasa eller Helsingfors. Kursplattformen öppnas 2.9.2019.

Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, achenrik@abo.fi tel. 02-2153295

Läs mera om kursen | Tidtabell och anmälning

Anmälan till höstens kurser har öppnats!

Anmälan till höstens svenskspråkiga LUMATIKKA-kursversioner har öppnats! ANMÄL DIG TILL HÖSTENS KURSER HÄR! Du kan anmäla dig till en eller flera kurser med samma blankett. (Observera att anmälan till de finskspråkiga kursversionerna görs med en annan blankett. Se närmare information här: lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen)

Alla LUMATIKKA-kurser som ordnas i höst kan avläggas i sin helhet på nätet. På en del kurser hålls även frivilliga träffar som är avsedda att stöda nätstudierna. Närstudiedagarna ordnas om tillräckligt många anmält sig till dem.

Det är möjligt att delta i närstudiedagarna utan att vara med på nätkursen – och omvänt. Den kursomfång (antalet studiepoäng) som anges i varje kursbeskrivning motsvarar nätstudierna på kursen, som avlagts i sin helhet, och en godkänd kursprestation förutsätter att nätstudierna är avlagda i sin helhet.

Den här anmälan gäller följande kurser:

Klicka för större bild.

LUMATIKKA-programmet (15 sp) är ett fortbildningsprogram för undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare på andra stadiet som i sitt arbete lär ut matematik. Målet med utbildningen är att utveckla matematiskt kunnande och pedagogiska färdigheter hos lärare på alla utbildningsstadier. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna vad beträffar innehåll. För programmet svarar LUMA-center Finland. 

Anmälan till LUMATIKKA-kurserna som ordnas våren 2019 har öppnats!

Gå in på lumatikka.luma.fi/ilmoittautuminen och var bland de första som reserverar sin plats på kurserna i LUMATIKKA-fortbildningen på våren 2019.

Anmälan gäller följande kurser:

> den för alla gemensamma delen
> den årskursspecifika delen
> ett antal valfria temakurser
(undervisningen är på finska eller engelska):

 • Rakennetaan matemaattisia esineitä
 • Projektit opetuksen polkimena
 • Crystal Flowers in Halls of Mirrors
 • Perhosvaikutus / Butterfly Effect
 • Spatial Structures
 • Algoritmisen ajattelun kehittäminen
 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa
 • Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen

Lumatikka – den för alla gemensamma delen, hösten 2018. Bild: Mika Koponen ©