Perhosvaikutus

Perhosvaikutus / Butterfly Effect (1 op)

Tulossa tammikuussa 2019!

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Signs of Mathematics -projektin kanssa.

KUVAUS

Työpajan aikana keskustellaan Henri Poincarén ja Edward Lorenzin alullepanemasta dynaamisten järjestelmien teoriasta, erityisesti perhosvaikutuksena tunnetusta ilmiöstä.

Keskitymme teknisten yksityiskohtien sijaan ideoihin ja käsitteisiin ja esitämme konkreettisia havainnollistuksia, jotka voidaan helposti ottaa käyttöön koulujen eri asteilla.

Työpajassa käsiteltävät ideat ovat vastaavat, kuin mitä käsittelee Signs of Mathematics -projektin matematiikan havainnollistusnäyttely Sekasorron geometriaa – The Geometry of Chaos Jyväskylän yliopistolla. Osa kyseisestä näyttelystä (mm. Elliptinen biljardi, Galtonin taulu, Magneettinen heiluri) oli koettavissa Tutkijoiden Yön 2018 aikana Jyväskylässä. Työpajassa yhdistelemme luontevasti eri matematiikan osa-alueiden yksinkertaisia ideoita ymmärryksen avuksi niin geometrian, analyysin, dynaamisten järjestelmien, tietokonelaskennan, todennäköisyysteorian kuin tilastotieteenkin alalta.

Lyhyt kuvaus Signs of Mathematics -projektista

Tärkeimpiä tavoitteitamme on tuoda tavallisen kansan saataville näkökulmia nykyaikaiseen matematiikan tutkimukseen sekä rakentaa siltoja yliopiston, koulujen ja yhteiskunnan välille edistämällä matematiikan ymmärryksen leviämistä. Tekemällä yhteistyötä suoraan yläkoulun ja lukion opettajien kanssa pyrimme luomaan helposti kuljettavan polun paitsi lukio-, kandidaatti- ja maisterivaiheessa opiskeltavien tärkeiden matemaattisten käsitteiden äärelle myös keskustelemaan aiheista, jotka eivät perinteisesti kuulu suomalaiseen yliopistotutkintoon.

KOHDERYHMÄ

Kurssi sopii luokanopettajille, kouluttajille ja matematiikan opettajille kaikilla tasoilla. Poikkitieteellisen lähestymistavan vuoksi erityisesti matematiikalle läheisten tieteiden, kuten fysiikan, kemian ja filosofian opettajia rohkaistaan osallistumaan matematiikan opettajien ohella. Onkin rikastuttavaa yhdistellä työpajassa eri alojen asiantuntemusta, ja työpaja voi toimia opettajille tilaisuutena kehittää alojen välistä yhteistyötä myös omissa kouluissaan.

TAVOITTEET

> Opitaan nykyaikaisen matematiikan tutkimuksen ideoita (yksityiskohtien sijaan) ja rikastutetaan näkökulmia matematiikkaan.
> Parannetaan kykyä yhdistää havainnollistusmenetelmiä matematiikan opetukseen.
> Keskustellaan mahdollisuuksista hyödyntää Signs of Mathematics -näyttelyn ongelmalähtöistä ja poikkitieteellistä lähestymistapaa opetuksessa.
> Saadaan uusia näkökulmia ja kehitetään uusia oppimateriaaleja.

Omasta puolestamme toivomme, että työpaja toimisi viitekehyksenä uusien opetusmenetelmien kehittämiseen ja avaisi tulevaisuudessa yhteistyötä Jyväskylän alueen yläkoulu- ja lukio-opettajien välillä.

SUORITUSTAPA JA LAAJUUS

Kurssin työmäärä vastaa yhtä opintopistettä (laskennallisesti 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Tähän kuuluu:

> Työpajan kontaktiosuus Jyväskylän yliopistolla (3 tuntia)
> Opetuksen suunnittelu (8 tuntia)
> Kokeilut omassa opetuksessa
> Vapaaehtoinen lopputapaaminen, jossa keskustellaan nousseista kysymyksistä, jaetaan kokemuksia ja mahdollisesti asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen (2 tuntia).

Työpajan opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

VASTUUHENKILÖT

Kirsi Peltonen
Aalto-yliopisto
kirsi.peltonen@aalto.fi

Petri Juutinen
Jyväskylän yliopisto
petri.juutinen@jyu.fi

Augusto Gerolin
Jyväskylän yliopisto
augusto.gerolin@jyu.fi

AIKATAULU, PAIKKAKUNNAT JA ILMOITTAUTUMINEN