Luokat 7–9

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on laajuudeltaan kuusi opintopistettä, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


LUMATIKKA 2: Perusopetuksen luokat 7–9 (6 op)

Syksyn 2019 kurssi on käynnissä – tervetuloa koulutukseen!

Kuvaus

Kurssin punaisena lankana on matematiikan käsitteellisen ja menetelmällisen osaamisen tukeminen. Uusia rikastuttajia ja haasteita ovat ohjelmointi, teknologia ja monitieteisyys.  Kurssi on jaettu kymmeneen aihealueeseen, joiden kautta lähestymme matematiikan opetusta ja yhteisen osan pohjustamaa matikkainnostuksen lisäämistä.

Kohderyhmä

Matematiikan aineenopettajat ja erityisopettajat vuosiluokilla 7–9.

SISÄLTÖ JA Tavoitteet

Opettaja havainnollistaa matematiikan maailmaa
Tarkastelemme opettajan keinoja syventää käsitteellistä ymmärtämistä ja havainnollistaa abstraktia matematiikan maailmaa erilaisia esitystapoja hyödyntäen.

Arvioi matematiikan oppimista
Etsimme keinoja käyttää arviointia tavoitteiden tukena. Keskitymme formatiiviseen, opetuksen aikaiseen arviointiin. Pohdimme palautteen antamista, oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia sekä ohjelmoinnin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointia.

Oppilaat toimimaan
Tavoitteena on tukea kokemuksellista oppimista. Matematiikkaa voi oppia toimintavälineitä käyttäen, pelejä pelaten, ohjelmoiden, liikkuen, taiteen keinoin ja teknologiaa hyödyntäen. Eri tavat sopivat erilaisille oppijoille ja lisäävät opettajan mahdollisuuksia yksilöllistää ja monipuolistaa opetustaan. Samalla ne auttavat opettajaa jaksamaan työssään.

Matemaattinen kommunikaatio ja kielentäminen
Tavoitteena on tutustua erilaisiin keinoihin, joilla opettaja voi lisätä matemaattista puhetta luokkaansa ja opettaa oppilaitaan selittämään, perustelemaan ja kommunikoimaan matematiikan monella kielellä.

Ongelmanratkaisu
Jatkamme koulutusohjelman kaikille yhteisen osan ongelmanratkaisuteemaa. Avoimet tehtävät haastavat myös opettajaa. Tueksi tarjoamme myös valmiita tehtäväpaketteja.

Tutki ja mallinna matematiikkaa hyödyntäen
Tavoitteena on lisätä oppilaiden matematiikan menetelmällistä osaamista, mallintamistaitoja ja innostusta tutkivaan oppimiseen. Tutustut hiukan projektioppimiseen, ilmiölähtöiseen oppimiseen ja yhdistät teknologian käyttöä tutkimustehtäviin.

Ohjelmointi
Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin ja johonkin valitsemaasi ohjelmointikieleen. Pääset kokeilemaan erilaisia ohjelmointitehtäviä oppilaidesi kanssa.

Matematiikan historia
Koulutumatematiikan tarina kerrottuna matematiikan historian keinoin. Miten matematiikan klassiset tehtävät taipuvat GeoGebran otteisiin.

Matematiikka yhteiskunnassa ja koneiden aikakaudella
Tavoitteena on, että tämän kurssin käytyäsi osaat perustella oppilaillesi, mihin matematiikkaa oikeasti tarvitaan.

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä). Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Verkkokurssi sisältää kaksi osaamismerkkiä
> teoriaosaaja: oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä (3 op)
> opetuksen kehittäjä: opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia (3 op)
Teoriaosaajan merkin voi suorittaa myös ilman opetusryhmää (esim. hoitovapaa, opiskelija, työtön). Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä (oma tai sovittu sijaistus).

ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta ei tarvita. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun. Jos olet käyttänyt palvelua aiemmin jollain toisella kurssilla, voit käyttää tuolloin luomaasi tunnusta.

Lähipäivien Aikataulu ja ilmoittautuminen

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään Joensuussa ja Helsingissä kaksi lähipäivää (à 3 h), joissa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautuminen kuitenkin vaaditaan etukäteen!

Valmistaudu koulutukseen
KOULUTTAJAT JA MUU KURSSITIIMI

Melike Öz
Matematiikan opetusavustaja
Helsingin yliopisto
melike.oz@helsinki.fi

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolstrom@uef.fi

Laura Tuohilampi
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Matikkanälkä-kirjan kirjoittaja
Helsingin yliopisto
laura.tuohilampi@helsinki.fi

Martina Aaltonen
Matematiikan tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
martina.aaltonen@helsinki.fi

Päivi Portaankorva-Koivisto
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
paivi.portaankorva-koivisto@helsinki.fi

Henna Hiltunen
Matematiikan suunnittelija
Oulun yliopisto
henna.hiltunen@oulu.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.