Luokat 1-6

IdealamppuLUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on 6 op laajuinen, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


Peruskoulun luokat 1-6

Seuraava kurssitoteutus syyskuussa 2019!

KUVAUS

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsiteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalta tasoltaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestä matematiikan oppijana.

Kurssilla perehdymme lukukäsitteen rakentumisen perusteisiin ja peruslaskutaitojen havainnollistamiseen luonnollisten lukujen alueella alkuopetuksessa sekä luokka-asteilla 3-6 myös rationaaliluvuilla. Keskitymme oppilaan ymmärtämiseen perustuvaan opetukseen. Keskeisinä teemoina ovat matematiikan kielentäminen sekä konkreettisten ja virtuaalisten havaintomateriaalien (toimintamateriaalien) integroiva käyttö oppilaskeskeisissä työtavoissa. Nämä ovat osaltaan muovaamassa myönteisiä asenteita matematiikkaan ja sen opiskeluun. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestä oppijana.

KOHDERYHMÄ

Alkuopetuksen ja luokkien 3-6 luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että saat valmiudet ohjata oppilaita  oman matemaattisen ajattelun monipuoliseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti yhdessä tarkoituksenmukaisen toimintamateriaalien käytön kanssa. Tarkastelemme opettamisen lisäksi muun muassa arviointia, oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä.

Sisällöt

Matemaattisen ajattelun kielentäminen

> Matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen avulla
> Kehollinen ja taktiilinen kielentäminen, suulliseen ja kirjalliseen kielentämiseen ohjaaminen
> Luonnollisen kielen merkitys matematiikan symbolikielen merkityksien rakentamisessa
> Kielentämisen tehtävämalleja

Lukukäsitteen rakentuminen, luonnolliset luvut sekä yhteen- ja vähennyslaskujen havainnollistaminen

> Lukukäsitteen pohjataidot ja luonnollisten lukujen rakentuminen, lukujonotaidot
> Yhteen- ja vähennyslaskujen erilaiset muodot, kymmenjärjestelmän pohjustaminen

Lukukäsitteen varmentaminen luonnollisilla luvuilla sekä kerto- ja jakolaskun käsite

> Kymmenjärjestelmän varmentaminen, laskustrategiat
> Kertolaskun käsite
> Jakolaskun käsite (sisältö- ja ositusjako)
> Allekkain laskutoimitukset (paikkajärjestelmän vahvistaminen)

Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä).

Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Kurssi sisältää
> oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä
> opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia.

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään kysynnän perusteella muutamalla paikkakunnalla kaksi lähipäivää (á 3 h), jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Aikataulu, paikkakunnat ja ILMOITTAUTUMINEN
Valmistaudu koulutukseen
KOULUTTAJAT

Päivi Perkkilä
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, KT
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Jorma Joutsenlahti
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti
Tampereen yliopisto

Daranee Lehtonen
Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto

Maarit Laitinen
Luokanopettaja
Tampereen kaupunki

Tuula Pesonen
Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto


Kurssin verkkoalueelle (kevät 2019)

Ilmoittautuneille on lähetetty kirjautumisohjeet sähköpostilla. Ole yhteydessä info@lumatikka.luma.fi, jos et ole saanut viestiä.


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.