Luokat 1–6

Idealamppu

LUMATIKKA-koulutuksen luokka-astekohtainen osa on laajuudeltaan kuusi opintopistettä, ja se on suositeltavaa suorittaa kaikille yhteisen osan jälkeen. Luokka-astekohtaisen osan jälkeen voit suorittaa kiinnostuksesi mukaan ohjelman valinnaisia kursseja.


LUMATIKKA 2: Peruskoulun luokat 1–6 (6 op)

Syksyn 2019 kurssi on käynnissä – tervetuloa koulutukseen!

KUVAUS

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsitteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalla tasollaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestään matematiikan oppijana.

Kurssilla perehdymme lukukäsitteen rakentumisen perusteisiin ja peruslaskutaitojen havainnollistamiseen luonnollisten lukujen alueella alkuopetuksessa sekä luokka-asteilla 3–6 myös rationaaliluvuilla. Keskitymme oppilaan ymmärtämiseen perustuvaan opetukseen. Keskeisinä teemoina ovat matematiikan kielentäminen sekä konkreettisten ja virtuaalisten havaintomateriaalien (toimintamateriaalien) integroiva käyttö oppilaskeskeisissä työtavoissa. Nämä ovat osaltaan muovaamassa myönteisiä asenteita matematiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Kohderyhmä

Alkuopetuksen ja luokkien 3–6 luokanopettajat, matematiikan aineenopettajat, erityisopettajat ja muut asiasta kiinnostuneet opettajat

Tavoitteet

Kurssin keskeisenä tavoitteena on saada valmiudet ohjata oppilaita  oman matemaattisen ajattelunsa monipuoliseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti yhdessä tarkoituksenmukaisen toimintamateriaalien käytön kanssa. Tarkastelemme opettamisen lisäksi muun muassa arviointia, oppimateriaaleja ja sähköisiä oppimisympäristöjä.

Sisällöt
  • Matemaattisen ajattelun kielentäminen
  • Kommunikaation merkitys matematiikan oppimisessa
  • Lukukäsitteen rakentuminen, luonnolliset luvut, kymmenjärjestelmä
  • Toiminnallisuus käsitteen opetuksessa (mm. yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, yksikön muunnokset, murtoluvut)
  • Tuki matematiikan opetuksessa
  • Ohjelmointi ilman tietokonetta
Toteutustapa ja laajuus

Kurssin laajuus on kuusi opintopistettä (kuormitus on noin 162 tuntia; 1 op vastaa 27 h työskentelyä). Kurssi toteutetaan syksyllä 2019 verkko-opintoina, jotka kukin voi suorittaa oman aikataulunsa puitteissa.

Verkkokurssi sisältää kaksi osaamismerkkiä
teoriaosaaja: oppimateriaaleihin tutustumista ja tehtävien tekemistä verkkoympäristössä (3 op)
opetuksen kehittäjä: opetuskokeiluita sekä niiden suunnittelua, raportointia ja reflektointia (3 op)

Teoriaosaajan merkin voi suorittaa myös ilman opetusryhmää (esim. hoitovapaa, opiskelija, työtön). Opetuksen kehittäjällä on oltava opetusryhmä käytettävissä (oma tai sovittu sijaistus).

ALOITA KURSSIN VERKKO-OPINNOT TÄSTÄ!

Verkko-opintoihin ei tarvita erillistä ilmoittautumista tai kurssiavainta. Luo vain itsellesi käyttäjätunnus MOOC-palveluun. Jos olet käyttänyt palvelua aiemminkin jollain muulla kurssilla, voit käyttää tuolloin luomaasi tunnusta.

Lähipäivien aikataulu ja ilmoittautuminen

Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään Joensuussa ja Helsingissä kaksi lähipäivää (à 3 h), joissa osallistujilla on mahdollisuus keskustella, viihtyä ja oppia yhdessä kurssin teemojen parissa. Kurssin opetusmateriaali tulee kokonaisuudessaan verkkoon, joten lähipäiviin osallistuminen on vapaaehtoista.

Valmistaudu koulutukseen
KouluttajaT

Daranee Lehtonen
Matematiikan didaktiikan projektitutkija
Tampereen yliopisto
daranee.lehtonen@tuni.fi

Maarit Laitinen
Luokanopettaja
Tampereen kaupunki
maarit.laitinen@tampere.fi

Tuula Pesonen
Laaja-alainen erityisopettaja, koordinaattori
Kuopion kaupunki, Matikkakukko
tuula.pesonen@opedu.kuopio.fi

Jenny Kolström
Matematiikan opetusavustaja
Itä-Suomen yliopisto
jenny.kolström@uef.fi


Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Alla rättigheter förbehålles.