Ongelmanratkaisu

LUMATIKKA3: Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

LUMATIKKA3: Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on innostaa ongelmanratkaisuun ja sen opettamiseen. Kurssi tarjoaa käyttöösi vihjeitä neljään luokassa pidettävään ongelmanratkaisutuokioon. Kurssilla käsitellään etukäteen yhdessä oppilaiden kanssa ratkaistavat avoimet ongelmatehtävät. Videot näyttävät konkreetisti, kuinka ongelmanratkaisua voisi oppilaille opettaa.

Kurssi koostuu neljästä videosta ja neljästä oppilaiden kanssa pidettävästä ongelmanratkaisutuokiosta. Kurssin rakenne pohjautuu kansainväliseen tutkimukseen ongelmanratkaisun opettamisesta ja aiemmin LUMA SUOMI –kehitysohjelman aikana saatuihin koulukokemuksiin. Kurssin aikana tutustutaan lisäksi muutamaan artikkeliin avoimien ongelmien ratkaisemisesta sekä annetaan mahdollisuus havainnoida omaa ja oppijoiden työskentelyä.

Kurssin aikana on tavoitteena saada sekä opettajat että oppilaat huomaamaan, että ajattelu on hauskaa ja hyödyllistä. Avoimien ongelmien ratkaisemisen avulla on mahdollista lisätä myönteisiä oppimisasenteita, oppilaiden minäpystyvyyden tunnetta ja järjestelmällisten työtapojen käyttöä ongelmien ratkaisemiseksi. Tuokioiden aikana korostetaan matematiikkapuheen ja sinnikkään yrittämisen merkitystä. Avoimien ongelmien ratkaisutuokioilla ja ratkaisustrategioiden käytöllä on todettu olevan siirtovaikutusta myös muiden oppiaineiden oppimiseen.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. JOHDANTO 2. ENNAKKOTEHTÄVÄT 3. TEHTÄVÄSIVUT 4. TUNTEET PELISSÄ 5. HYVÄ KYSYMYS 6. YHTEENVEDOLLA TULOKSIA 7. AINAISTA ARVIOINTIA 8 DIPLOMI 9. TEKIJÄT
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssilla toteutettavat ongelmatehtävät ovat suunnattu erityisesti vuosiluokille 0–6, minkä vuoksi pääkohderyhmänä ovat näitä luokkia opettavat esiopettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat. Lisäksi kurssi on sovellettavissa myös ylempien asteiden opetukseen, joihin liittyviä eriyttäviä vinkkejä esitellään kurssilla.  Varhaiskasvatuksen ja toisen asteen matematiikan opettajat voivat osallistua kurssille oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta huomioiden kurssin varsinaisen kohderyhmän. Lisäksi alan opiskelijoille voi olla hyötyä kurssin materiaaleista. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa ongelmanratkaisun opettamisesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosion saa suoritettua tutustumalla teoriaosuuden materiaaleihin ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja toteutat kurssin aikana neljä ongelmanratkaisutuokiota, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilut työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika   Tehtävä
2 hEnnakkotehtävät
7 hTunteet pelissä
7 hHyvä kysymys
7 hYhteenvedolla tuloksia
7 hAinaista arviointia

Teoriaosaaja:

✓ osaa innostaa ja motivoida oppilaita ongelmanratkaisutehtävien pariin sekä etsimään useita ratkaisuvaihtoehtoja. Ymmärtää opettajan roolin silloin, kun oppilaat ratkovat ongelmanratkaisutehtäviä ja silloin, kun oppilas on tehtävän yhteenvetovaiheessa.

✓ ymmärtää kysymyksen asettelun tärkeyden ja osaa käyttää oikeanlaisia ohjaavia kysymyksiä opetuksessaan.

✓ ymmärtää ongelmanratkaisun ja tunne-elämän yhteyden sekä osaa huomioida sen opetuksessaan.

✓ tuntee esimerkkejä ongelmanratkaisutehtävistä, joita voi hyödyntää oppitunneilla.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa soveltaa ongelmanratkaisutuokioiden ideaa matematiikan opetuksessaan.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan ja oppilaiden formatiivista arviointiaan tutkimustiedon ja henkilökohtaisen reflektion pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

“Kiitos! Yksi parhaista verkkokursseista, jolle olen osallistunut, jollei paras.”

Luokanopettaja

“Ihanan konkreettisia suoraan työhön vietäviä tehtäviä!”

Luokanopettaja

Tämä tehtävänanto laittoi itseni miettimään, miten paljon hyödynnän opetuksessani kysymysten voimaa. Tehtävää työstäessäni huomasin käyneeni läpi prosessin, joka vaikutti minuun aktivoivasti. Olen huomannut, että olen aktivoitunut kyselemään tunneilla paljon enemmän kuin aikaisemmin. Kysymykseni ovat muuttuneet faktakysymyksistä enemmän ohjaaviksi ja syventäviksi. Mikä aktivoiva vaikutus on sillä, että vastaankin oppilaan kysymykseen kysymyksellä! Huomaan saavani oppilaat ns. pysähtymään ja pohtimaan asioita enemmän.

Resurssiopettaja alakoulussa

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Sirpa Wass
Anu Laine
Inkeri Sundqvist
Alisa Uusi-Kilponen

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Susanna Toikka

Top