Matematiikan polulla

LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

LUMATIKKA 1: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Yleisessä keskustelussa on jo tovin kannettu huolta suomalaisten lasten ja nuorten matemaattisen osaamisen laskusta. Myös tutkimukset vahvistavat oppilaiden suoritustason ja motivaation heikentyneen sekä erojen kasvun taitotasoissa.

Tällä kurssilla ammennetaan ratkaisukeskeisesti ideoita oppilaiden motivointiin sekä matematiikkainnostuksen herättämiseen ja kasvattamiseen. Rakennamme ymmärrystä matemaattisten taitojen kehittymisestä jatkumona varhaislapsuudesta aikuisuuteen saakka ja luomme vuoropuhelua eri asteiden opettajien välille. Käymme läpi keinoja matemaattisten oppimisvaikeuksien tukemiseen ja ongelmaratkaisutaitojen opettamiseen.

Kurssin teema-osiot MOOC-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Uutta tutkimustietoa 3. Matematiikan perustaidot 4. Oppimisen tuki 5. Kielestä kiinni 6. Aivot ja oppiminen 7. Motivaatio 8. Ongelmanratkaisu 9. Tutkiva oppiminen 10. Matematiikan oppimateriaali 11. TEORIAOSAAJA (sis. kokoavan testin) 12. OPETUKSEN KEHITTÄJÄ 13. DIPLOMI 14. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu matematiikan parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen alan opiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi kuitenkin tutustua myös kuka tahansa muu matematiikan opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja teet kurssin päätteeksi opetuskokeilun, joka syventää teoreettista osaamistasi ja siirtää sitä käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika Tehtävä
10 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja teoriatesti
10 hOpetuksen kehittäjä -materiaaleihin tutustuminen ja opetuskokeilun suunnitelman tekeminen
5 hOpetuskokeilun toteuttaminen ja reflektointi

Teoriaosaaja:

✓ tietää, mitä ovat matematiikan perustaidot ja ymmärtää, miten myöhempi osaaminen alkaa rakentua perustaitojen varaan.

✓ tunnistaa erilaisia matematiikan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa ottaa ne huomioon opetuksessaan.

✓ ymmärtää ongelmanratkaisun keskeisen roolin matematiikan opetuksessa, ja tuntee malleja, joilla ongelmalähtöistä / tutkivaa oppimista voidaan soveltaa matematiikan opetukseen.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa soveltaa ongelmalähtöisyyttä ja tutkivaa oppimista matematiikan opetuksessaan.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon ja henkilökohtaisen reflektion pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

Osallistuin LUMATIKKA-koulutuksen yhteiseen osioon, ja se motivoi minua miettimään omaa opetustani. Olen muutenkin yrittänyt muuttaa opetustani toiminnallisempaan ja konkreettisempaan suuntaan, ja nyt sain vahvistusta sille ajatukselle, että kaikentasoisten opiskelijoiden tulisi saada erilaisia kokemuksia matematiikasta. Esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävät eivät ole vain ns. matematiikassa pärjäävien etuoikeus, vaan kaikilla tulisi olla mahdollisuus kehittää osaamistaan eri matematiikan osa-alueilla. Huomasin myös alkaneeni kurssin aikana pyytää opiskelijoita puhumaan  ratkaisuistaan enemmän pelkkien vastausten sijaan.

ammatillisen koulutuksen opettaja

Suurkiitokset antoisasta ja hyvin toteutetusta kurssista! Ihanaa, että tämmöistä järjestetään meille tiedonnälkäisille opettajille aikana, jolloin moneenkaan täydennyskoulutukseen ei ole mahdollista osallistua. Olemme työparini kanssa inspiroituneet kovasti kurssin aikana ja olen saanut kurssista valtavasti apua ja innostusta työhöni. Aion ehdottomasti jatkaa kurssien suorittamista.
Kiitos! Tack!

alkuopettaja

Lumatikka1-kurssi oli varmaankin paras verkkokurssi, jolle olen osallistunut. Hienosti rakennettu kokonaisuus.

ammatillisen koulutuksen opettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Markku Hannula

Mika Koponen

Laura Tuohilampi

Inkeri Sundqvist

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi

Minna Hirvonen

Kirsti Hemmi

Anni Sydänmaanlakka

Susanna Toikka

Alisa Uusi-Kilponen

Top