Luokat 1–6

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti

LUMATIKKA 2: Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Perusopetuksen alaluokilla rakennetaan pohjaa matemaattisten käsitteiden ja matematiikan rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehitetään oppilaiden taitoja tiedon käsittelyssä sekä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikkaa omalla tasollaan monipuolisesti, konkreettisten välineiden ja omien lähtökohtiensa pohjalta yhdessä toisten kanssa. Myönteisten kokemusten ja oman osaamisen tunnistamisen kautta oppilaille syntyy positiivinen näkemys itsestään matematiikan oppijana!

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Kielentäminen 3. Yhteisöllinen oppiminen (sis. harjoitus 1) 4. Toiminnallisuus käsitteen opetuksessa 5. Monipuolinen lukukäsitys 6. Kymmenjärjestelmä 7. Peruslaskutoimitukset 8. Laskustrategiat (sis. harjoitus 2) 9. Tutkitaan lukuja! 10. Allekkainlaskut ymmärtäen 11. Murtoluvut 12. Geometria 13. Mittaamista ja yksikönmuunnoksia 14. Ohjelmointi ja algoritmit 15. Ongelmanratkaisun vaiheet 15. Ongelmanratkaisu ja itsesäätely 17. Ongelmanratkaisun opettamisesta 18. Matematiikka arjessa ja yhteiskunnassa (sis. harjoitus 3) 19. Arviointi tavoitteiden tukena 20. Oppimisen haasteet ja tuki 21. TEORIAOSAAJA 22. OPETUKSEN KEHITTÄJÄ 23. DIPLOMI 24. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu luokanopettajille sekä aineenopettajille ja erityisopettajille, jotka opettavat matematiikkaa peruskoulun luokille 1–6. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen myös alan opiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa matemaattisten taitojen perusopetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja toteutat kurssin aikana neljä opetuskokeiluharjoitusta sekä vapaaehtoisen työyhteisöharjoituksen, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät saamiasi oppeja käytännön tasolle kouluusi. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaislapselle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika Tehtävä
10 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja teoriatesti
25 hOpetuksen kehittäjä -materiaaleihin tutustuminen, harjoitustehtävät oppilaiden kanssa ja opetuskokeilun suunnitelman tekeminen    
10 hOpetuskokeilun toteuttaminen ja reflektointi sekä esitelmän tekeminen työyhteisölle

Teoriaosaaja:

✓  tietää, mitä on matemaattisen ajattelun kielentäminen neljän kielen mallin avulla ja tuntee kielentämisen merkityksen matematiikan oppimisessa.

✓  hahmottaa toiminnallisuuden keskeisen roolin matematiikan käsitteiden oppimisessa ja tietää useita konkreettisia tapoja toteuttaa toiminnallista matematiikan opetusta.

✓  tuntee monipuolisesti keinoja tukea matematiikan oppimista ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kannustavan arvioinnin, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksen kehittäjä:

✓  osaa rakentaa käsitteellistä ymmärtämistä tukevia ja oppilaita motivoivia matematiikan opetustuokioita.

✓  hahmottaa oman työn kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössään.

✓  osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja vertaisryhmässä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Maistiainen kurssista

Katso myös Yhteisöllinen oppiminen matematiikassa: Tehtävätyypit (Dimitri Tuomela & Tuula Pesonen)

Osallistujien palautetta kurssista

“Olen aina kokenut matematiikan opettamisen heikoksi kohdakseni, mutta koen saaneeni tästä kurssista aivan uudenlaisen näkökulman kyseiseen oppiaineeseen – juuri, mitä lähdin kurssilta hakemaankin.”

luokanopettaja

“Olen saanut kurssilta varmuutta omaan työhöni alkuopetuksen matematiikan opetuksessa. Moni asia on itselle itsestäänselvyys, jolloin sitä ei aina huomaa katsoa pienen oppilaan silmin. Olen saanut paljon uusia ideoita ja jo kurssin aikanakin olen muuttanut opetustani enemmän matematiikka-puheen ja konkretian käyttämisen suuntaan. Olen myös teettänyt oppilailla enemmän pohdintatehtäviä. Selkeästi on nähtävissä oppilaissa muutoksia siihen, kuinka he suhtautuvat matematiikkaan ja miten he selviävät tehtävistä. Ehdottomasti on ollut hyvä päätös minulta aloittaa nämä matematiikka kurssit.”

alkuopettaja

“Kurssilla opin kuinka tärkeää on, että oppilaat osaavat peruslaskutoimitukset ja ymmärtävät ne, ennenkuin heiltä vaaditaan laskutoimituksia, jotka rakentuvat näille perusteille. Kurssi on ollut minulle aivan kullan arvoinen. Tähän asti olen istunut luokissa samanaikaisopettajana ja yrittänyt ottaa haltuun esim. yläasteen oppimäärää. Nyt pystyin käymään läpi nämä perusasiat ja voin paremmin keskittyä siihen, missä mättää ja miten voin räätälöidä tehtäviä kunkin oppilaan osaamisen mukaan. Kurssin seurauksena ajattelen, että on hyvin tärkeää rohkaista kielentämistä, piirtämistä, selittämistä – ei vain matematiikan symbolikielen käyttämistä. Myös arvioinnin mahdollistamiseksi. Tältä kurssilta aion viedä omaan opetukseeni paljon konkretiaa.”

aikuisten perusopetuksen erityisopettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Jorma Joutsenlahti
Päivi Perkkilä
Daranee Lehtonen
Maarit Laitinen
Tuula Pesonen
Jenny Kolström
Henna Hiltunen
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen
Eetu Mallat

Top