Lukio

LUMATIKKA 2: Lukiomatematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi

LUMATIKKA 2: Lukiomatematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään sekä lyhyen että pitkän matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Keskeisiä teemoja ovat matematiikan oppimista tukevien teknologisten sovellusten tekninen ja pedagogisesti mielekäs käyttö opetuksessa sekä opiskelijoiden syvällisen matemaattisen ymmärryksen ja matemaattisen itseluottamuksen kehittymisen tukeminen. Kurssilla käsitellään myös erilaisia vaihtoehtoja arviointiin lukion matematiikassa sekä keinoja oppilaiden kiinnostuksen ja motivaation herättämiseen ja ylläpitoon matematiikkaa kohtaan.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto 2. Mitä on matematiikka? 3. Mitä on matematiikan osaaminen? 4. Prosessitavoitteet 5. Arviointi matematiikan tekemisen taitona 6. Yhteisöllinen oppiminen (sis. harjoituksen 1) 7. Ongelmanratkaisun vaiheet 8. Ongelmanratkaisu ja itsesäätely 9. Ongelmanratkaisun opettamisesta 10. Matemaattisen ajattelun kielentäminen (sis. harjoituksen 2) 11. Perusteleminen ja todistaminen 12. Esitysmuodot 13. Dynaamiset esitysmuodot (sis. harjoituksen 3) 14. Koulumatematiikan tarina 15. Matemaattinen mallintaminen 16. Matematiikka yhteiskunnassa 17. Talousmatematiikkaa - Lainat  18. Ohjelmointi ja algoritmit 19. Arvioinnin kehittämäiskohteet 20. Formatiivista arviointia kehittämässä (sis. harjoituksen 4) 21. TEORIAOSAN PÄÄTTÄVÄ TESTI 22. DIPLOMI 23. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu pääasiassa matematiikan aineenopettajille ja erityisopettajille, jotka opettavat matematiikkaa lukiossa. Lisäksi kurssi voi olla hyödyllinen alan opiskelijoille. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa matematiikan lukio-opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on, että suunnittelet ja toteutat kurssin aikana neljä opetuskokeiluharjoitusta, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät saamiasi oppeja käytännön tasolle. Voit teettää opetuskokeilun työn ohessa omassa opetusryhmässäsi. Jos et ole parhaillaan työelämässä, hyödynnä opetuskokeiluun esimerkiksi kollegasi ryhmää tai teetä kokeilu vaikkapa sukulaisnuorelle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika  Tehtävä
25 hOpetuksen kehittäjä -harjoitukset oppilaiden kanssa ja niiden reflektointi  
15 hTeoriaosuuteen tutustuminen ja teoriatesti

Teoriaosaaja:

✓ tuntee matematiikan prosessitavoitteiden sisällöt ja ymmärtää niiden merkityksen lukiomatematiikan oppimistavoitteina.

✓ tuntee laajasti erilaisia keinoja tukea matematiikan osaamisen kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan kielentämisen, yhteisöllisyyden, eri esitysmuotojen, todistamistyyppisen ajattelun ja arvioinnin keinoin.
✓ hahmottaa  matematiikan merkityksen sekä yhteiskunnallisessa että historiallisessa kontekstissa ja ymmärtää yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen vaikutuksen koulumatematiikkaan.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolista matematiikan opetusta, jossa tulevat huomioiduiksi sisältötavoitteiden ohella matematiikan prosessitavoitteet.

✓  hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja tutkivan työotteen merkityksen voimavaroina opetustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan tutkimustiedon, henkilökohtaisen reflektion ja työyhteisössä tapahtuvan pohdinnan pohjalta.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautetta kurssista

“Mielestäni kurssin videot, tekstit ja harjoitukset ovat mielenkiintoisia sekä huolella tehtyjä ja valittuja. Ainakin itse opin niistä paljon uutta, jota pystyn soveltamaan opetus- ja ohjaustyössäni.”

lukio- ja korkeakouluopettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Antti Viholainen
Lauri Hellstén
Lasse Eronen
Martina Aaltonen
Inkeri Sundqvist
Eveliina Hietakymi

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Minna Hirvonen
Dimitri Tuomela
Saana Kinnunen
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top