Algoritminen ajattelu

LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen

LUMATIKKA 3: Algoritmisen ajattelun kehittäminen -kurssin oppimisympäristöön Digicampuksessa pääset tästä linkistä. Ohjeet Digicampukseen kirjautumisesta ja itserekisteröitymisestä sekä muita opiskeluvinkkejä löydät sivulta Itseopiskelukurssit. Tältä sivulta löydät tarkemman kuvauksen kurssin sisällöistä ja suorittamisesta.

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on valottaa algoritmisen ajattelun kehittymistä jatkumona yli eri kouluasteiden, varhaisista kokemuksista lukioon asti. Erilaisten kokemusten kautta oppilaille kehittyy keinoja ottaa haltuun uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita. Tällä kurssilla haetaan (oppiainerajatkin ylittävää) kehystä ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opettamiseen unohtamatta kuitenkaan oppiainekohtaisia harjoitteita.

Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä: 1. Johdanto: 2. Miksi ohjelmointia? 3. Ohjelmoinnin peruskäsitteitä 4. Ohjelmoinnin harjoittelu 5. Ohjelmoinnin opettaminen 6. Algoritmit ja algoritminen ajattelu 7. Algoritmit arkielämässä 8. Algoritmisen ajattelun harjoittelu 9. Ohjelmoinnin opetuksen suunnittelu 10. Eriyttäminen ja harrastaminen 11. Reflektio 12. EXTRA: Tietoliikenne, tietoturva ja data 12. DIPLOMI 14. Tekijät
Kurssin teemaosiot Digicampus-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu niille esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä erityisopettajille, jotka opettavat matematiikkaa tai tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Myös alan opiskelijoille on hyötyä kurssimateriaaleista. Kurssimateriaaleihin voi tutustua kuitenkin kuka tahansa ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun opetuksesta kiinnostunut. 

Suorittaminen

Itseopiskelukurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa. Kurssin suoritus perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosio sisältää kurssimateriaaleihin tutustumista ja niihin liittyvien teoriatestien tekemisen. Opetuksen kehittäjä -osion tarkoituksena on tehdä pohdintatehtäviä ja ohjelmoinnin opetukseen liittyvä tuntisuunnitelma, jotka syventävät teoreettista osaamistasi ja siirtävät sitä käytännön tasolle. Kun suoritat molemmat osiot, saat kurssista myös diplomin.

Oman opiskelun helpottamiseksi voit tutustua kurssin suorittamiseen kuluvaan suuntaa-antavaan aika-arvioon:

Arvioitu suoritusaika    Tehtävä
7 hLukujen 2–4 suorittaminen: teoriaan tutustuminen ja opetuksen kehittäjä -tehtävät
7 hLukujen 5–9 suorittaminen: teoriaan tutustuminen ja opetuksen kehittäjä -tehtävät
7 hLukujen 10–12 suorittaminen: teoriaan tutustuminen ja opetuksen kehittäjä -tehtävät

Teoriaosaaja:

✓ osaa selittää termit algoritmi, ohjelma, ohjelmointiympäristö, ohjelmointikieli ja ohjelmointiparadigma.

✓ tunnistaa joitakin algoritmityyppejä ja osaa selittää, millaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin ne soveltuvat.

✓ osaa selittää mikä ero on matematiikan ja ohjelmoinnin muuttuja-käsitteillä, ja osaa antaa esimerkkejä myös matematiikan algoritmeista.

✓ tuntee laajasti konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita ohjelmoinnin opetuksessaan kokeiltavaksi.

✓ hahmottaa, miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka.

✓ ymmärtää, millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Opetuksen kehittäjä:

✓ osaa opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla.

✓ tunnistaa verkostoja, joista oppimateriaaleja on saatavana niin oman ohjelmointikokemuksen kartuttamiseen kuin tuntisuunnitelmissa käytettäväksi.

✓ hahmottaa oman opetuksen kehittämisen ja luovan työotteen merkityksen voimavaroina opetus- ja kasvatustyössä.

✓ osaa kehittää omaa opetustaan perehtymällä ohjelmointi ja algoritmit -aiheeseen itsenäisesti ja syventää siinä osaamistaan.

Maistiainen kurssista

Osallistujien palautteita

Tältä kurssilla koen saaneeni paremmat eväät [kuin opettajankoulutuksesta] opettaa ohjelmointia, sanoittaa asioita ja myös innostaa oppilaita. Parhaiten olen oppinut itselleni haastavia ohjelmointiin liittyviä termejä ja käsitteitä tällä kurssilla käytännön tehtävien kautta.

Luokanopettaja

Ohjelmoinnin opiskelu ja oppiminen on tämän ja samaan aikaan käymäni Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa -kurssin aikana ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa. Olen aiemmin jonkin verran jopa vältellyt ohjelmointiin tarttumista, joten nyt pääsin aloittamaan puhtaalta pöydältä, lähes kaikki oli uutta.

Luokanopettaja

Ohjelmointi on minulle jo ennestään tuttua. Halusin kuitenkin tulla kurssille, koska aavistin, että minulla on paljon opittavaa tällä saralla. Opin hyvinkin paljon. Oma ohjelmoinnillinen ajattelu syventyi. Ymmärrän nyt paremmin, kuinka ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu on meidän arkipäiväistä elämäämme. Olen keksinyt itse tai saanut muilta hyviä ohjelmointiin liittyviä ideoita käytettäviksi omilla tunneillani, erityisesti matematiikan tunneille. Kurssin myötä olen siis panostanut omaan työhöni.

Yläluokkien matemaattisten aineiden opettaja

Kurssin tekijät

Pääsuunnittelutiimi

Tony Puustinen
Virpi Sumu
Lea Kutvonen
Veera Lupunen

Muu suunnittelu- ja ohjaustiimi

Eveliina Hietakymi
Susanna Toikka
Alisa Uusi-Kilponen

Top