Itseopiskelukurssit

Itseopiskelukurssit

Tervetuloa LUMATIKKA-ohjelman uudelle aikakaudelle Digicampus-itseopiskelukursseille! Täältä löydät tiedot:

 1. koulutusohjelman rakenteesta ja sisällöistä
 2. itseopiskelukurssien suorittamisesta
 3. Digicampuksen verkko-oppimisympäristössä opiskelusta
 4. lisäohjeista ongelmatapauksissa

Koulutuksen rakenne ja sisältö

LUMATIKKA-koulutusohjelma koostuu kolmesta osasta, jotka ovat (1) kaikille opettajille yhteinen osa, (2) opetusastekohtainen osa sekä (3)  matematiikan erityisdidaktiikkaan perehdyttävä valinnainen osa.

Voit suorittaa täysin verkon välityksellä koko koulutusohjelmapolun tai valita vain yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja tarpeesi mukaan. Kurssit voit opiskella itsenäisesti haluamassasi aikataulussa ja järjestyksessä tai vaikka samanaikaisesti limittäin. Suositeltu etenemisjärjestys on kuitenkin osien mukainen eteneminen.

Suomenkielisessä koulutusohjelmassa on tarjolla 12 kurssia. Huomaathan, että LUMATIKKA-täydennyskoulutusta on mahdollista opiskella myös ruotsiksi! Tutustu ruotsinkieliseen kursseihin tarkemmin på svenska -sivustollamme.

LUMATIKKA-ohjelma / LUMATIKKA-programmet 1. Aloita tästä/Börja här:  LUMATIKKA 1: Yhteinen kurssi / Gemensam kurs - Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle / På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet 2. Valitse itsellesin sopivin / Välj den som passar dig bäst: LUMATIKKA 2: Opetusastekohtaiset kurssit / Årskursspecifika kurser - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa lapsilähtöisesti / Matematik inom småbarnspedagogik och förskola - med barnet i centrum! - Luokkien 1-6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1-6 - Luokkien 7-9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti / Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 7-9 - Lukiomatematiikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi - Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti 3. Valitse mieleiset / Välj de som intresserar dig: LUMATIKKA 3: Erityisdidaktiikan valinnaiskurssit / Valfria kurser i specialdidaktik - Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen / Matematik i rörelse - Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa / Programmering - Ymmärrystä ongelmanratkaisuun / Att förstå problemlösning - Algoritmisen ajattelun kehittäminen - Matematiikka ja taide - Matematik som verktyg i naturvetenskap - Projektlärande / Ks. Projektioppiminen LUMA-aineissa (LUMA-keskus Suomi)

Napauttamalla alla olevia keltaisia lisätietolaatikoita löydät tarkemmat kuvaukset jokaisesta osiosta kursseineen. Kursseja napauttamalla pääset käsiksi osiokuvauksiin ja löydät linkit kurssikohtaisille sivuille.

1. Aloita tästä

Koulutusohjelman ensimmäinen osa on kaikille osallistujille yhteinen matematiikan yleisdidaktiikan kurssi. Kyseisellä kurssilla rakennetaan ymmärrystä matemaattisten taitojen kehittymisestä jatkumona varhaislapsuudesta aikuisuuteen saakka. Tarkasteltavia teemoja ovat:

 • matematiikan osaaminen tutkimusten valossa
 • matemaattisten oppimisvaikeuksien tukeminen
 • ongelmaratkaisutaitojen opettaminen
 • Osion kurssit:

  Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  2. Valitse itsellesi sopivin

  Koulutusohjelman toinen osa jakautuu opetusastekohtaisiin kursseihin. Kullekin asteelle on valittu keskeisimmät teemat, joiden avulla oppijoiden osaamisen kehittymistä voidaan parhaiten tukea ja innostusta lisätä. Tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa:

 • havainnollistaminen, konkretia ja toiminnallisuus
 • matemaattinen ilmaisu ja kielentäminen
 • perustelu ja argumentointi
 • mallintaminen sekä innostavat ongelmat ja ilmiöt
 • opetussuunnitelman perusteet ja arviointi
 • Osion kurssit:

  Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: perusopetuksen luokat 1–6

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: perusopetuksen luokat 7–9

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: lukio-opetus

  Kurssikielet: suomi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: ammatillinen koulutus

  Kurssikielet: suomi

  Lue lisää: kurssisivu

  3. Valitse mieleiset

  LUMATIKKA-koulutuksen valinnaisessa osassa voit koota tarjolla olevista matematiikan erityisdidaktiikaan linkittyvistä kursseista itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden. Vaihtoehtoisesti voit käydä yksittäisiä kursseja, jos et ole kiinnostunut useampien suorittamisesta. Valinnaisen osan kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eikä niiden suorittaminen edellytä kaikille yhteisen osan tai opetusastekohtaisen osan suorittamista. Tutustu tarkemmin itseäsi kiinnostaviin ja opetusasteesi mukaisiin kursseihin!

  Osion kurssit:

  Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: perusopetuksen yläluokat 7-9, lukio-opetus

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus

  Kurssikielet: suomi, ruotsi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus

  Kurssikielet: suomi

  Lue lisää: kurssisivu

  Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus

  Kurssikielet: suomi

  Lue lisää: kurssisivu

  LUMATIKKA-hankkeen ohjatulla kaudella pyörinyt Projektit opetuksen polkina -kurssi on sisällytetty osaksi kurssia Projektioppiminen LUMA-aineissa. Kyseiseen kurssikokonaisuuteen on koottu yhteen LUMA-keskus Suomi-verkoston aiemmin toteuttamia projektioppimiskoulutuksia. Kurssi koostuu kahdeksasta erillisestä osiosta, joista kukin käsittelee omaa aihettaan. Osiot 1-3 perehdyttävät projektioppimiseen ja sen toteuttamiseen teoreettisesta näkökulmasta. Kuulla voi myös opettajien kokemuksia projektioppimisen toteuttamisesta. Osioissa 4-8 täydennetään opittua sellaisten laajempien teemojen parissa, joihin projektioppiminen erityisesti sopii. Kurssilla on myös paljon esimerkkejä toimivista yhteistyömuodoista ja projekteista.

  Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus

  Kurssikielet: suomi

  Kurssin oppimisympäristö: Projektioppiminen LUMA-aineissa

  Itseopiskelukurssien suorittaminen

  LUMATIKKA-ohjelman verkkokurssit on suunnattu ensisijassa opettajille oman opetustyön tueksi, mutta periaatteessa kuka tahansa matematiikan pedagogiikasta kiinnostunut voi osallistua niille. LUMATIKKA-itseopiskelukursseja voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja edetä omassa tahdissa, sillä kurssien suorittaminen ei ole aikaan tai kurssikauteen sidottua.

  Kurssien suorittaminen perustuu teoriaosion ja opetuksen kehittäjä -osion suorittamiseen. Teoriaosion saa suoritettua tutustumalla kurssimateriaaleihin ja tekemällä niihin liittyvät teoriatehtävät. Itsenäisen opiskelun työtapoina korostuvat omatoiminen lukeminen, videoiden katselu ja interaktiivisten tehtävien suorittaminen.

  Opetuksen kehittäjä -osion tarkoitus on syventää teoreettista osaamista ja siirtää sitä käytännön tasolle. Käytännön osuudessa kehität opetustasi omakohtaisen työssäoppimisen kautta. Työtapana on opetuskokeilujen suunnittelu, toteutus ja reflektointi työyhteisössä. Kurssien tavoitteena on olla työn ja ammatillisen kehittymisen tukena, joten voit itse valita, miten toteutat opetuskokeilut. Sisällön soveltaminen omaan tarpeeseen sopivaksi jää erityisessä tilanteessa olevalle itselleen. Opetuskokeilun voi teettää omassa tai kollegan opetusryhmässä, omien tai tuttavien lasten kanssa tai muussa sopivassa ympäristössä. 

  Kurssialustat toimivat tarpeen mukaan myös pelkästään materiaali- ja ideapankkeina ilman suorittamispakkoa. Huomioithan kuitenkin, että vain kurssin kokonaan suorittamalla saa ladattua itselleen diplomin. Muunlainen kurssisuoritusten myöntäminen, kuten opintopisteiden rekisteröinti tai todistusten tarjoaminen aikuiskoulutustukea varten ei ole mahdollista enää hankevaiheen jälkeen Digicampus-itseopiskelukursseista. 

  Näin saat koulutuksesta parhaan hyödyn irti

  HAASTA KOLLEGA MUKAAN!

  Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen kollegan kanssa rikastaa koulutuksen antia! Saat koulutuksesta enemmän irti, kun voit verkkoympäristön ulkopuolellakin yksinäisen puurtamisen sijaan pallotella ajatuksia ja reflektoida toteutettuja opetuskokeiluja yhdessä jonkun kanssa.

  AIKATAULUTTOMUUS

  Varaudu siihen, että verkossa työskentely voi tuntua aluksi työläältä ja vaatii hetken opettelua – nappulat ja navigaatiopalkit alkavat löytyä huomattavasti nopeammin muutaman kerran jälkeen! Oman opiskelun suunnittelun helpottamiseksi olemme luoneet jokaiselle kurssillemme suorittamisen kestosta arviot, jotka löytyvät kurssin Johdanto-sivulta sekä verkkosivujemme kurssikohtaisilta sivuilta.  Kurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan sidottu aikatauluihin, vaan sitä voi työstää täysin omien aikataulujen mukaan: kurssi on mahdollista aloittaa ja lopettaa milloin tahansa, missä tahansa.

  SITOUTUMINEN

  Varsinkin kokonaan verkossa suoritettavien kurssien haasteena on se, että vain osa kurssin aloittaneista suorittaa kurssin loppuun saakka. Tähän on varmasti monia syitä, mutta yksi keskeinen tekijä on se, että verkko-opiskelulle ei varata aikaa ja huomiota: vaikka kurssi suoritetaankin verkossa ilman aikatauluihin sidottuja opintoja, oppiminen ei silti tapahdu itsestään! Toki kurssialueelle voi myös rekisteröityä vain poimiakseen sieltä materiaaleja ja saada näin vinkkejä omaan opetukseen. Todennäköistä kuitenkin on, että mitä enemmän käytät kurssin suorittamiseen aikaa ja osallistut aktiviteetteihin, sitä enemmän kurssi myös antaa sinulle!

  LISENSSIT

  Lähestulkoon kaikilla kursseille tuotetuilla materiaaleilla on  CC BY-SA 4.0 -lisenssi (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen). Lisenssi mahdollistaa aineistojen kopioimisen, levittämisen ja muokkaamisen omiin tarkoituksiin sopiviksi. Näin niitä voi hyödyntää jatkossakin esimerkiksi omassa opetuksessa. Mikäli kurssimateriaalilla on jokin muu lisenssi, on se erikseen mainittu materiaalin yhteydessä kurssin oppimisalueella. 

  Osallistuessasi itseopiskelukurssille huomioithan, että kurssialueella voit julkaista kurssiin kiinteästi kuuluvia opetuskokeilusuunnitelmia sekä -raportteja. Kannustamme koulutukseen osallistuvia julkaisemaan kurssin aikana syntyvät tuotokset ja merkitsemään esimerkiksi CC-lisenssein, jotta materiaali hyödyttää myös muita opettajia heidän tarpeissaan. Lisätietoja lisensseistä.

  Älä kuitenkaan koskaan jaa kurssialueella ryhmäsi henkilötietoja tai muita tunnistamista mahdollistavia tietoja! Tunnistettava kuva tai video on henkilötieto. Mikäli haluat jakaa opetuskokeiluiden aikana syntyneitä oppijoiden tuotoksia, valokuvia tai videomateriaaleja, olet yksiselitteisesti vastuussa asianmukaisten lupien hankkimisesta oppijoilta itseltään sekä alaikäisten oppijoiden kohdalla heidän huoltajiltaan.

  Digicampuksessa opiskelu

  Hankkeen keskeisin näkyvä kädenjälki verkkokurssien kokonaisuus löytyy maksuttomasti itseopiskeluversiona korkeakoulujen yhteiseltä Digicampus-sivustolta. Seuraavaksi löydät ohjeita LUMATIKKA-kursseille kirjautumisesta ja suorittamisen verkkoteknisistä edellytyksistä.

  LUMATIKKA-kurssien aloitusnäkymää Digicampus-oppimisympäristössä
  LUMATIKKA-koulutusohjelman etusivu Digicampus-oppimisympäristössä.

  Digicampukseen ja LUMATIKKA-kurssialueelle kirjautuminen 

  Kirjaudu osoitteeseen digicampus.fi ja napauta etusivun yläpaneelista Kirjaudu-painiketta. Pääset kirjautumaan Digicampukseen korkeakoulun HAKA-käyttäjätunnuksilla, Google-tilin tunnuksilla tai luomalla itsellesi Digicampus-käyttäjätunnuksen. Jos käytät Digicampus-alustaa ensimmäistä kertaa, valitse yksi näistä kirjautumisvaihtoehdoista. Tarkempia ohjeita tunnusten rekisteröimisestä voit löytää Digicampus-tuen sivuilta. Jos olet aiemmin osallistunut alustan kautta jollekin muulle kurssille, voit käyttää tuolloin käyttämääsi käyttäjätunnusta. Kirjautumattomana vierailijana et pääse katselemaan LUMATIKKA-kursseja.

  Kurssille liitytään itserekisteröitymisen kautta. Liittyä voit haluamallesi LUMATIKKA-kurssille:

  1. sinne vievän suoralinkin kautta (kirjauduttuasi sisään)
   • Kurssien sisältökuvaukset ja suoralinkit Digicampus-oppimisalueelle ovat kurssisivuillamme, jotka löytyvät navigaatiopalkista sivun Itseopiskelukurssit alavalikosta.
  2. etsimällä kurssia Digicampus-oppimisympäristöstä nimellä
   • Kurssin nimellä etsiminen tapahtuu Digicampuksessa kirjoittamalla kurssin nimi (tai nimen alku) yläpaneelista löytyvään Etsi kursseja -ruutuun ja painamalla suurennuslasi-kuvaketta.
  3. kategoriapolun kautta.
   • Kurssit löytyvät myös Digicampuksessa kategorian Kaikille avoimet kurssit / MOOC alakategoriasta Opetus ja kasvatustiede ja LUMA-keskus Suomi. Tässä on myös suoralinkki kurssikategoriaan.
  Kuvassa näkyy Digicampus-oppimisympäristön ylävalikko, jonka oikeasta reunasta löytyy hakukenttä, jossa luke Etsi kursseja. Ylävalikon vasemmalla puolella puolestaan lukee KATEGORIAT, josta napauttamalla avautuu pudotusvalikko, jonka toisena vaihtoehtona on Kaikille avoimet kurssit / MOOC. Kuvassa sitä on napautettu, mistä on päästy uuteen valikkoon, josta valittu kohta Opetus ja kasvatustiede. Tämän jälkeen on avautunut uusi valikko, josta valittu LUMA-keskus Suomi ja sen alta LUMATIKKA.

  Klikattuasi haluamaasi LUMATIKKA-kurssia avautuu Kurssialueelle liittyminen -sivu. Paina sitten Itserekisteröityminen-otsikon alta löytyvää Lisää minut kurssialueelle -painiketta. Olet rekisteröitynyt kurssille! Sinun tarvitsee liittyä kurssille vain kerran, jatkossa löydät kurssisi Digicampuksen aloitussivultasi Kurssien yhteenvedosta tai vasemman reunan mustasta navigaatiopaneelista Omat kurssini -kohdasta.

  Tekniset edellytykset

  Tarvitset käyttöösi:

  1. tietokoneen ja verkkoyhteyden 

  HUOM! Suosittelemme kirjautumista kurssille ensimmäisellä kerralla pöytäkoneella tai läppärillä (ei mobiililaitteella). Muuten Moodle-pohjainen oppimisympäristö toimii kohtuullisen mukavasti mobiililaitteilla selaimen kautta käytettynä. Oppimisympäristöstä on olemassa myös mobiiliapplikaatio Moodle Mobile. Sovelluksen voi yhdistää oikeaan Moodle-ympäristöön kopioimalla ensimmäiseen kenttään oppimisympäristön URL:in digicampus.fi. Tämän jälkeen sovelluksen voi yhdistää omaan käyttäjätiliin. Sovellus ei välttämättä toimi aivan ihanteellisesti – mobiilikäyttö selaimen kautta saattaa olla parempi vaihtoehto.

  2. valmiudet ladata ja lukea pdf-tiedostoja omalla laitteella.

  Opiskelussasi on hyötyä:

  3. kaiuttimista tai kuulokkeista, joilla voit katsella videoita. Videot ovat kuitenkin tekstitettyjä, mikä mahdollistaa niiden katsomisen äänettä.

  4. valmiudet käyttää tekstinkäsittelyä ja esitysohjelmaa (esim. Powerpoint, Google slides) tai ottaa valokuvia (esim. omalla älypuhelimella).

  Ongelmia kirjautumisessa tai kurssien suorittamisessa?

  Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä Digicampus-ylläpitoon support@digicampus.fi. Ohjeita voit myös löytää esimerkiksi kursseille liittymisestä tai sieltä poistumisesta Digicampus-tuen Ohjeita opiskelijoille-sivulta. Digicampus-oppimisympäristössä ollessasi voit lisäksi löytää sivun oikeasta alakulmasta sinisen puhekuplan, jota klikkaamalla aukeaa chat-apu.

  Verkkosivuiltamme voit etsiä apua kysymyksiisi tutustumalla UKK-osiomme usein kysyttyihin kysymyksiin tai katsomalla infowebinaaritallenteen Lumatikan YouTube-kanavalta. Webinaaritallenne käy läpi LUMATIKKA-ohjelmaa ja sen itseopiskelukurssien käytänteitä sekä Digicampus-verkko-oppimisympäristöön löytämistä. Digicampuksessa jokaisen kurssialueemme alussa on myös erikseen video-ohjeet siellä navigoimisesta.

  Top